top of page
קפיצת מדרגה לאומית באיכות החיים_1x.png

כלכלי חברתי

קפיצת מדרגה לאומית באיכות החיים

הסכמת הרצליה - יצירת סדר קדימויות תקציבי

הסכמת הרצליה - יצירת סדר קדימויות תקציבי

איכות חיים בישראל

איכות חיים בישראל

מושג

אסטרטגיות ופרקטיקות לטיפוח הון אנושי בשירות הציבורי

אסטרטגיות ופרקטיקות לטיפוח הון אנושי בשירות הציבורי

סקירה השוואתית

 הסכמים קיבוציים

הסכמים קיבוציים

מונח

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

מונח

תחבורה בת קיימא

תחבורה בת קיימא

תוצר מלווה

אגפי המדיניות – כלי עזר לניווט

אגפי המדיניות – כלי עזר לניווט

תוצר מדיניות

קפיצת מדרגה באיכות חיים

קפיצת מדרגה באיכות חיים

מושג

'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'

'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'

מונח

כיצד מחוללים קפיצת מדרגה בישראל?

כיצד מחוללים קפיצת מדרגה בישראל?

 דירוגה של ישראל בתת המדד העסקת "Doing Business"  עובדים ב-

דירוגה של ישראל בתת המדד העסקת "Doing Business" עובדים ב-

מבט השוואתי

הצעה לשולחן עגול

הצעה לשולחן עגול

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

דו"ח הצמיחה

דו"ח הצמיחה

מונח

שיתוף פעולה

שיתוף פעולה

מושג

בין קפיצת מדרגה לצמיחה

בין קפיצת מדרגה לצמיחה

דו"ח הוועדה למלחמה בעוני: האם ניתן לנצח במלחמה בהיעדר אסטרטגיה?

דו"ח הוועדה למלחמה בעוני: האם ניתן לנצח במלחמה בהיעדר אסטרטגיה?

נקודת ראות

פלקסיקיוריטי בשירות הציבורי

פלקסיקיוריטי בשירות הציבורי

תוצר מדיניות

דירוג ישראל ב-GCI

דירוג ישראל ב-GCI

מבט השוואתי

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

'חזון ישראל 15'

התארגנות סביב אתגר

התארגנות סביב אתגר

מושג

bottom of page