top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

'קפיצת מדרגה באיכות חיים' היא שיפור משמעותי ומתמשך באיכות החיים של אזרחי מדינה בהשוואה למדינות אחרות.

קפיצת מדרגה באיכות חיים

מושג

קפיצת מדרגה באיכות חיים
הגדרה

'קפיצת מדרגה באיכות חיים' היא שיפור משמעותי ומתמשך באיכות החיים של אזרחי מדינה בהשוואה למדינות אחרות.

הקשר

המושג 'איכות חיים' של מכון ראות מתאר את ביטחונו הכלכלי של הפרט, רווחתו החברתית ומידת השמירה על ביטחונו האישי-פיזי ועל הערך המוסף היהודי.

על מנת לבצע קפיצת מדרגה באיכות חיים, מדינה צריכה לחוות צמיחה כלכלית המתבטאת בעליה עקבית בהכנסה הממוצעת בהשוואה לעבר ובהשוואה למדינות אחרות.

בנוסף, על מנת לבצע קפיצת מדרגה באיכות חיים, על מדינה להביא לשיפור בהיבטים הלא-חומריים של איכות חיים כגון רווחה חברתית וביטחון אישי-פיזי.

Read the English Version
bottom of page