top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Feb 2010

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth

חשיבות ההסכמים הקיבוציים הכלל ארציים ירדה עקב ריבוי הענפים התעשיתיים ותהליכי הפיצול בתוך הסקטור הפרטי.

הסכמים קיבוציים

מונח

 הסכמים קיבוציים
הקשר: החיוניות של שותפות בין מגזרית לקפיצת מדרגה 

מימוש 'חזון ישראל 15' מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית – חזון ישראל 15 קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מימוש חזון זה כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.

קפיצת מדרגה היא תוצר של מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית. מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מתמקדת ביצירת חדשנות ובהבטחת התחרותיות של המשק. מדיניות זו שואפת למצות מגמות גלובליות חזקות באמצעות היתרונות והמאפיינים הייחודיים של המשק.

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מעודדת את המשק לשנות את הרכב התוצר הלאומי ולעבור לייצר מוצרים בעלי ערך כלכלי רב יותר. תהליך זה כרוך בעלייתן של תעשיות חדשות ובדעיכתן של תעשיות שאינן תחרותיות, בהתאם לרעיון ה'הרס היצירתי', כפי שפותח על ידי הכלכלן האוסטרי יוזף שומפטר.

האצת קצב השינוי בהרכב התוצר מעלה דרישות חדשות בשוק העבודה – תחרות בזירה הגלובלית, התפתחויות טכנולוגיות וצרכים חדשים יוצרים דרישה למיומנויות ולכישורים חדשים בשוק העבודה. כך למשל, משקלם של ענפי השירותים במבנה הכלכלי של המדינות המפותחות עולה.

שותפות בין מגזרית חיונית להתמודדות עם קצב השינויים במשק ובחברה. מכאן החשיבות של הסדרת מערכת יחסי העבודה בין שלושת הגורמים המרכזיים: העובדים, המעסיקים והממשלה.

Read the English Version
bottom of page