top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2010

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

חוסן קהילתי

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth

ליחסי העבודה בשירות הציבורי השפעה מכרעת על היכולת של השירות לענות על דרישות אלו.

פלקסיקיוריטי בשירות הציבורי

תוצר מדיניות

פלקסיקיוריטי בשירות הציבורי
מבוא

 • מכון ראוּת פועל לאור חזון ישראל 15 הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן. חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.

 • קפיצת מדרגה מוגדרת כצמיחה גבוהה, מתמשכת ומכלילה – קפיצת מדרגה מוגדרת כצמיחה בשיעור של למעלה מ-3.5% לשנה למשך שמונה שנים לפחות. בה בעת, קפיצת מדרגה מחייבת תרגום של העושר שנוצר כתוצאה מהצמיחה לשיפור באיכות החיים של כלל האוכלוסייה. זאת, באמצעות עלייה בהכנסתם ו/או שיפור באיכות השירותים הציבוריים דוגמת בריאות, רווחה, חינוך, ביטחון אישי ואיכות הסביבה.

 • קפיצת מדרגה כרוכה בהאצת קצב השינויים בחברה ובמשק – צמיחה גבוהה מתאפיינת בהאצה של קצב השינוי בהרכב התוצר והייצוא לנוכח קצב השינויים בזירה הגלובלית. לפיכך, קפיצת מדרגה כרוכה בהאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי. לכן היא מחייבת כינון, טיפוח והטמעה של תהליכים ומוסדות שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי מהיר.

 • קפיצת מדרגה מחייבת את השירות הציבורי לפתח את היכולת להשתנות. התחרות בזירה הגלובלית והאצת קצב השינויים הכרוך בה, מאלצת את מוסדות השירות הציבורי להשתנות ללא הרף על מנת לשמר את הרלוונטיות שלהם.

 • השירות הציבורי נדרש לשלב בין היכולת ליצור מענה אפקטיבי למציאות המשתנה לבין שמירה על ערכי הליבה של השירות הציבורי: ממלכתיות, חוקיות, טוהר המידות, אמות מידה שוויוניות ושקיפות. 

 • ליחסי העבודה בשירות הציבורי השפעה מכרעת על היכולת של השירות לענות על דרישות אלו – יחסי עבודה קובעים אילו עובדים יעבדו בשירות הציבורי ותחת אלו תנאים. לכן יש להם השפעה ישירה על איכות ההון האנושי, התנהלותו המקצועית והערכית ורמת המוטיבציה שלו.

 • מסמך זה נועד להציע תפיסה חדשה בנוגע ליחסי עבודה בשירות הציבורי. זאת, בהסתמך על:

  • מיפוי הנחות היסוד והאתגרים הקיימים בתחום יחסי העבודה וניהול המשאב האנושי בשירות הציבורי הישראלי כיום;

  • ניתוח מחקרים אקדמיים ומסמכים רשמיים;

  • ראיונות עם מומחים;

  • סקירה השוואתית של יחסי עבודה וניהול המשאב האנושי בשירות הציבורי של מספר מדינות בעולם. המדינות שנבדקו הן: בריטניה, אוסטרליה, דנמרק, איטליה והולנד.

Read the English Version
bottom of page