top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Sep 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מטרתה העיקרית של תמ"א 35 היא לאזן בין צרכי הפיתוח של מדינת ישראל לבין הרצון לשמור שטחים פתוחים ושטחים בעלי ערכי טבע ונוף מיוחדים לטובת תושבי המדינה ודורות העתיד.

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

מונח

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור
הגדרה


תמ"א 35 היא תכנית מתאר ארצית שנועדה להגדיר את עקרונות הפיתוח והבנייה בישראל עד שנת 2020.  התכנית נשענת על לקחים שהופקו מתמ"א 31 ועל התשתית הרעיונית שהותוותה במסמך "ישראל 2020".

 
הקשר


תכנית מתאר ארצית (תמ"א) היא תכנית הקובעת את התכנון הפיסי של שטח המדינה כולה.  היא כוללת בין השאר התייחסות לייעודי הקרקע ולשימושיה, לתשתיות במרחב, לשימור קרקע ואתרים ולפיתוח עתידי על בסיס תחזיות דמוגרפיות. תכניות המתאר הארציות, ותמ"א 35 ביניהן, מנחות את תכניות המתאר בכל הרמות. מכאן חשיבותה של תמ"א 35 בהקשר של פיתוח אזורי.

Read the English Version
bottom of page