top of page

העם היהודי

עמיות יהודית היא ההיגיון הבסיסי והמאחד של העם היהודי. למרות שזה היה גם הרעיון המכונן של התנועה הציונית; ששאפה להקים בית לאומי לטובת העם היהודי כולו, עם השנים היגיון זה נשכח ואף ננטש לטובת הגיונות אחרים (יהדות כדת או יהדות כלאום). בעשור האחרון מכון ראות עוסק בקידום עמיות יהודיות בישראל וברחבי קהילות יהודיות בתפוצה. לצוות זה היו ארבעה מוקדים עיקריים; הראשון, עסק בקריסת "האמנה הישנה" בין ישראל ויהדות התפוצות, ובצורך לכונן אמנה חדשה סביב עמיות יהודית. השני, עסק בתפוצה הישראלית, שהיא נכס אסטרטגי פוטנציאלי גם למדינת ישראל וגם לעם היהודי. השלישי, עסק בתיקון עולם כערך יהודי שיכול להוות גשר בין מדינת ישראל ובין קהילות יהודיות בתפוצות. הרביעי, עסק במשמעותה של ישראל כבית לאומי לעם היהודי במאה ה-21 לאור שחיקה מסוכנת בייעוד זה.

בוחרים בעם - פאנל פוליטי לקראת בחירות 2022

בוחרים בעם - פאנל פוליטי לקראת בחירות 2022

נציגי המפלגות בשיחה על מימוש ייעודה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי והקשר בין ישראל לבין יהדות העולם

עמיות יהודית: מיפוי השדה בישראל

עמיות יהודית: מיפוי השדה בישראל

פרויקט המיפוי - הדו"ח המלא

'השיבוש הבסיסי' של משבר הקורונה לעם היהודי: אתגרים והזדמנויות

'השיבוש הבסיסי' של משבר הקורונה לעם היהודי: אתגרים והזדמנויות

נקודת ראות מס' 84

סיכום התובנות ממפגש החשיבה השני

סיכום התובנות ממפגש החשיבה השני

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית

אמנה חדשה בין ישראל והעולם היהודי

אמנה חדשה בין ישראל והעולם היהודי

מלאומיות לעמיות מציונות קלאסית לציונות מחודשת

סדר יום למאה העשרים ואחת

סדר יום למאה העשרים ואחת

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

תיקון עולם של המאה ה-21: שיפור איכות החיים של  רבע מיליארד אנשים תוך עשור

תיקון עולם של המאה ה-21: שיפור איכות החיים של רבע מיליארד אנשים תוך עשור

אסטרטגיה גלובלית למדינת ישראל ולעם היהודי

דיפלומטיה של תפוצות

דיפלומטיה של תפוצות

כנס פתיחה לשנה החדשה בשיתוף משרד החוץ סביב התפקיד של הקשר עם יהדות התפוצות בשדה הדיפלומטי של ישראל

מנגנון היוועצות ישירה בין ישראל לעם היהודי

מנגנון היוועצות ישירה בין ישראל לעם היהודי

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

יחסי ישראל והעולם היהודי: לקראת הפתעת יום כיפור

יחסי ישראל והעולם היהודי: לקראת הפתעת יום כיפור

מסגרת תפיסתית

הבטחת העתיד הפיננסי של תגלית-ישראל

הבטחת העתיד הפיננסי של תגלית-ישראל

סיכום פגישה

עתידה של מדינת הלאום של העם היהודי

עתידה של מדינת הלאום של העם היהודי

מסגרת תפיסתית

הפזורה הישראלית: טורונטו כמקרה מבחן

הפזורה הישראלית: טורונטו כמקרה מבחן

תרגום תקציר המנהלים של מסגרת תפיסתית

אמנה חדשה בין ישראל והעולם היהודי

אמנה חדשה בין ישראל והעולם היהודי

מלאומיות לעמיות מציונות קלאסית לציונות מחודשת

דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2022 למערכת מיפוי שדה העמיות בישראל

דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2022 למערכת מיפוי שדה העמיות בישראל

אנחנו גאים מאד להציג את הדו"ח הרבעוני הראשון של מערכת מיפוי שדה העמיות. הדו"ח מציג נתונים עבור הרבעון הראשון של 2022 (ינואר-מרץ) ועוד השלמת מידע על אפריל. זהו הדו"ח הראשון שמופק על בסיס מערכת המיפוי החדשה של שדה העמיות

חינוך לעמיות והמשכיות יהודית ביום שאחרי הקורונה: ההזדמנות הגדולה

חינוך לעמיות והמשכיות יהודית ביום שאחרי הקורונה: ההזדמנות הגדולה

נקודת ראות מס' 85

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית

סיכום בירור דירקטיבה עם הנהלת תגלית

סיכום בירור דירקטיבה עם הנהלת תגלית

מיפוי ממשקי הממשל בישראל עם יהדות התפוצות

מיפוי ממשקי הממשל בישראל עם יהדות התפוצות

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי:

IAC: התווך הבסיסי

IAC: התווך הבסיסי

bottom of page