top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2014

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Civil Resilience Network, Knesset, Strategy, Israel, Civilian Volunteers, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Arava, Galilee, Periphery, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, Inclusive Growth, Economic Development

היקף העוני בישראל הינו סממן מרכזי, בתוך שורה של סממנים המעידים על שחיקה בחוסנה של ישראל.

דו"ח הוועדה למלחמה בעוני: האם ניתן לנצח במלחמה בהיעדר אסטרטגיה?

נקודת ראות

דו"ח הוועדה למלחמה בעוני: האם ניתן לנצח במלחמה בהיעדר אסטרטגיה?
הסוגיה: היעדר גישה חדשה לשבירת מעגל העוני
  • היקף העוני בישראל הינו סממן מרכזי, בתוך שורה של סממנים המעידים על שחיקה בחוסנה של ישראל. בשנים האחרונות התפשט העוני למעמד הביניים והועמק בקרב השכבות המוחלשות בעקבות פיריון עבודה מדשדש שהרחיב את תופעת העובדים העניים, עלייה ביוקר המחייה ושחיקה מתמדת באיכות ובכמות השירותים הציבוריים. מכלול תופעות אלו גורמות לייאוש ולאובדן האמון במערכות הציבוריות וכן לפגיעה בסולידריות של החברה הישראלית.  

  • הפגיעה בחוסן היא תוצאה של גישה כלכלית חברתית שפג תוקפה ששילבה בין כלכלת שוק ליברלית לבין מדיניות סעד. על אף שגישה זו הביאה להישגים רבים ולצמיחה בטווח הקצר והבינוני, בשנים האחרונות החברה הישראלית משלמת מחיר קשה, כפי שבא לידי ביטוי בשיעורי העוני ואי- השוויון.

  • הוועדה למלחמה בעוני לא הצליחה לגשר בין תפיסות מקצועיות שונות. הדו"ח מבטא קרע תפיסתי בין גישה כלכלית טהורה שמתבטאת בהגיון לוגי-מתמטי בפי 'כלכלנים' לבין גישה חברתית המבטאת רגישות עמוקה לפרט - גישה של 'עובדים סוציאליים'.

  • הקרע הזה הביא את הדו"ח המסכם לתצורתו: שורה ארוכה של מענים פרקטיים ללא עמוד שדרה המאגד ביניהם, כפי שבא לידי ביטוי למשל בהעדר הכרעה בין ההגדרות והמדדים השונים של עוני. המשמעות: העדר תיעדוף המלצות ועלויות תקציביות גבוהות עד בלתי אפשריות. הדו"ח משול לסתימת דליפות רבות בצינור ישן, במקום החלפת הצינור הישן בחדש.

  • נדרשת גישה חלופית: חזון ישראל 15 שמושתת על 'צמיחה מכלילה' שתוביל לקפיצת מדרגה באיכות החיים בישראל. צמיחה מכלילה מאפשרת הזדמנות לכלל תושבי ישראל להשתתף ולהינות מפירות הצמיחה. הכללה היא המפתח לקידום מנועי צמיחה חדשים והיא יוצרת שיח רב מגזרי מעמיק, המפרט את חלקו של המגזר העסקי ואת ההתארגנות המחודשת של החברה האזרחית בקידום קפיצת המדרגה. גישה זו מבטאת את היחסים המשלימים בין היבטים חברתיים והיבטים כלכליים.

Read the English Version
bottom of page