top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2008

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
ביטחון לאומי

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

חזון ישראל 15

Resilience, Preparedness, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command, ocioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מכון ראוּת מציע תפיסה לפיה אגפי המדיניות במשרדי הממשלה ישמשו ככלי עזר לניווט. זאת תוך התאמה של המבנה והתפקודים שלהם למשימה המשרדית וכן על יסוד ההבנה כי האגף נועד לשרת את הקברניט.

אגפי המדיניות – כלי עזר לניווט

תוצר מדיניות

אגפי המדיניות – כלי עזר לניווט
תקציר

 • מסמך זה מציע כיווני חשיבה בנוגע לאופני ההתנהלות של אגפי מדיניות במשרדי הממשלה בישראל. זאת על רקע יוזמת משרד ראש הממשלה להקים אגפי מדיניות במשרדי הממשלה. כיווני החשיבה פותחו על סמך סקירה השוואתית של אגפי מדיניות במספר מדינות מובילות ותוך התאמה להקשר הישראלי הייחודי.

 • הסקירה ההשוואתית גילתה שונות רבה במבנים ובתפקודים של אגפי המדיניות בעולם. ההתנהלות של האגפים תלויה בהקשרים הנובעים מ:

  • האתגרים הלאומיים של המדינות.

  • האתגרים הייחודיים של תחומי המדיניות שהמשרד משרת.

 • מכון ראוּת מציע תפיסה לפיה אגפי המדיניות במשרדי הממשלה ישמשו ככלי עזר לניווט. זאת תוך התאמה של המבנה והתפקודים שלהם למשימה המשרדית וכן על יסוד ההבנה כי האגף נועד לשרת את הקברניט.

 • מבנה אגף המדיניות אמור למלא שתי תכליות עיקריות - תכנון לצד סנכרון:

  • האגף מתכנן – התכנון במשרד הממשלתי מגבש מענה לאתגרי המציאות ותכליתו להתוות אסטרטגיה להתמודדות עם האיומים וההזדמנויות הניצבים בפני המשרד בטווחים קצרים, בינוניים ורחוקים.

  • האגף מסנכרן – סנכרון הוא תיאום הפעילות בין גורמי המערכת לאור תפיסת מציאות משותפת. הסנכרון במשרד הממשלתי נועד להפוך את העקרונות המופשטים של התכנון לפעילות ארגונית.

Read the English Version
bottom of page