top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jan 2008

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
צמיחה מכלילה

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

חזון ישראל 15

Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation,Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

קידום מערכת בת קיימא מקרבת את הגשמת חזון ישראל 15 – הפיכתה של ישראל אחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש-עשרה שנים.

תחבורה בת קיימא

תוצר מלווה

תחבורה בת קיימא
מטרת המסמך

מטרת המסמך היא לבחון את נושא התחבורה בהקשר של חשיבה בת קיימא תוך בחינה השוואתית תחרותית של מיקומה היחסי של ישראל.

הקשר

המושג תחבורה בת קיימא מתאר מערכת תחבורה המסיעה אנשים ופועלת לאור עקרונות של נגישות, שילוביות, תיעדוף למערכות ציבוריות והגנה על הסביבה.

למערכת תחבורה בת קיימא השפעה על איכות חיים. תחבורה היא חיונית לקיומה של סביבה תומכת צמיחה. פיתוח בר קיימא מצמצם את ההשפעות השליליות על הפרט ומבטיח את שגשוגו בעתיד. לכן, קידום מערכת בת קיימא מקרבת את הגשמת חזון ישראל 15 – הפיכתה של ישראל אחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש-עשרה שנים.

Read the English Version
bottom of page