top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command, Jewish World, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

'חזון ישראל 15' מנחה את מכון ראוּת בכל פעולותיו בתחום החברתי-כלכלי.

שאלות ותשובות

'חזון ישראל 15'

שאלות ותשובות
מהו 'חזון ישראל 15'?

'חזון ישראל 15' עוסק בהפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. חזון זה כרוך בקפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל למדינות המובילות.

אימוץ 'חזון ישראל 15' כיעד לאומי וכמקור השראה על-ידי המגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי חיוני להגשמתו. במרבית המדינות שחוו קפיצת-מדרגה התגבש חזון של פיתוח כלכלי וחברתי שהניע את כל המגזרים בחברה. החזון שיקף תמונת עתיד רצויה ומוסכמת על מרבית הכוחות החשובים בחברה.

'חזון ישראל 15' מנחה את מכון ראוּת בכל פעולותיו בתחום החברתי-כלכלי. כמו-כן, חזון זה אומץ על ידי תכנית 'ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית וחברתית בעולם גלובלי' ונוסח במילים הבאות: "מדינת ישראל תהיה אחת מעשר עד חמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם במונחים של הכנסה לנפש". מכון ראוּת גם משתף פעולה עם ארגונים נוספים, ששואפים לאמץ את 'חזון ישראל 15' ולהפוך אותו למקור השראה לפעולותיהם.

Read the English Version
bottom of page