top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jan 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

דפוסי חשיבה חדשניים אלו יכולים לסייע למשרדי הממשלה לפתח גמישות הנחוצה לשם גיבוש פתרונות רב-תחומיים לבעיות רב תחומיות.

הסכמת הרצליה - יצירת סדר קדימויות תקציבי

הסכמת הרצליה - יצירת סדר קדימויות תקציבי

בכנס הרצליה 2008 הוצגה "הסכמת הרצליה". במסגרתה, קבוצת מומחים הציעה סדר קדימויות על בסיס הערכת האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית. למומחים הוצגו צרכים שונים ועליהם היה להכריע כיצד לחלק ביניהם שישה מיליארד ₪.

 

צוות המומחים דרג את סדרי הקדימויות התקציביות: חינוך, קידום האג'נדה שגיבשה המועצה הלאומית לכלכלה (קידום התעסוקה, צמצום העוני וטיפול באוכ' מיוחדות) והשכלה גבוהה. בתחתית סדר הקדימויות: בריאות וקליטת עלייה.

גישה זו מבוססת על פרויקט 'קופנהגן קונסנזוס' שביקש ליצור סדרי עדיפויות על מנת לקדם רווחה גלובלית. במסגרת הפרויקט, התבקשו שמונה כלכלנים בעלי שם עולמי לענות על השאלה: "לו היו ברשותכם 50 מיליארד דולר,  מה לדעתכם הייתה הדרך הטובה ביותר להוציא אותם לטובת האנושות?".

Read the English Version
bottom of page