top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2012

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Preparedness, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth

ניהול כח האדם מצוי באחריותם של משרדי הממשלה וסוכנויות הביצוע, אשר כפופים להוראות החוק ולהנחיות הנציבות.

אסטרטגיות ופרקטיקות לטיפוח הון אנושי בשירות הציבורי

סקירה השוואתית

אסטרטגיות ופרקטיקות לטיפוח הון אנושי בשירות הציבורי
מסלולי הכשרה וקריירה
  • עיקרון מנחה: יכולות העובדים מטופחות בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של הארגון ובהתאם ליעדים אישיים שנקבעו במסגרת 'פיתוח קריירה אישית'.

 

  • הנציבות יצרה מסלולי הכשרה וקידום דו שנתיים ייעודים למספר מקצועות – בתחום הפיננסים, ניהול משאבי אנוש, ומנהלי פרויקטים.

 

  • לכל עובדי המדינה נערך ראיון שנתי עם מנהל אחראי לצורך, משוב, פיתוח קריירה ודיון בהעלאת שכר.  מבנה השיחה השנתית גמיש ומשתנה על פי החלטות המשרדים וסוכנויות הביצוע השונות.

 

  • עובדי ציבור רשאים לעסוק בעיסוק (בשכר או בהתנדבות) נוסף על עבודתם בשירות הציבורי. עיסוק כזה עשוי לתרום להרחבת ידיעותיהם, חיזוק הקשר שלהם עם הציבור והגברת הנראות של השירות הציבורי.

Read the English Version
bottom of page