top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

טכנולוגיה

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נתונה במשבר.

הצעה לשולחן עגול

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

הצעה לשולחן עגול
כיצד מתנהל השולחן העגול?

  1. חתירה למימוש חזון משותף – הדיון סביב השולחן העגול צריך להתנהל על בסיס חזון המוסכם על כל הצדדים. תפקיד החזון להתוות דיון ממוקד וענייני. כך ימנע מצב בו כל צד סביב השולחן ינסה לקדם את האינטרסים הצרים שלו, ללא זיקה ליעדים המשותפים.

  2. להלן הצעה לחזון עבור מערכת ההשכלה הגבוהה על פי 'תוכנית ישראל 2028 – חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי':

    • מצוינות מחקרית – היעד שנקבע ב'ישראל 2028' הוא מיצובן של לפחות שתי אוניברסיטאות מחקר ישראליות בין 20 המוסדות המובילים בעולם.

    • נגישות והזדמנות שווה – היעד שנקבע ב'ישראל 2028' הוא שלפחות 75% מקבוצת הגיל הרלוונטית תרכוש השכלה גבוהה. 

    • רמה גבוהה של הוראה ומחקר בתחומי הרוח והחברה כצורך לאומי.

  3. פועל יוצא של החזון המוסכם הוא אימוץ גישה של 'מחר על חשבון היום' – עיקרה של גישה זו הוא נכונות כל הצדדים להסיט משאבים רבים מצריכה בהווה להשקעה לטובת העתיד על ידי שיעורים גבוהים של חסכון והשקעה.

Read the English Version
bottom of page