top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jan 2010

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

קפיצת מדרגה

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Preparedness, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth

דירוגה הכללי של ישראל נמצא במגמת ירידה בארבע השנים האחרונות, כאשר חל שיפור קל בשנה האחרונה.

דירוגה של ישראל בתת המדד העסקת "Doing Business" עובדים ב-

מבט השוואתי

 דירוגה של ישראל בתת המדד העסקת "Doing Business"  עובדים ב-

ההקשר - מדד Doing Business

 

Doing Business הוא מדד של הבנק העולמי אשר משווה את תפקוד המערך הבירוקרטי של מדינות, מנקודת ראותו של המגזר העסקי. המדד מתמקד בחברות קטנות ובינוניות כאשר המדידה מתבססת הן על ניתוח החקיקה הקיימת והן על בחינת האפקטיביות של החקיקה בהשגת יעדיה. המדד מחולק לעשרה מרכיבים שונים, המקיפים את הרגולציה המשפיעה על מעגל החיים של חברה.

דירוגה הכללי של ישראל נמצא במגמת ירידה בארבע השנים האחרונות, כאשר חל שיפור קל בשנה האחרונה.

    

Read the English Version
bottom of page