top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מכון ראות רואה במרכיבים הבאים את עמודי התווך של איכות החיים בישראל: ביטחון כלכלי, רווחה חברתית, ביטחון אישי-פיזי והערך המוסף היהודי.

איכות חיים בישראל

מושג

איכות חיים בישראל
הגדרה

איכות חיים (Quality of Life) היא אוסף המרכיבים המתארים את רווחתו הכללית של האדם. מושג זה הוא פועל יוצא של סביבת העבודה והמחייה וההזדמנויות החברתיות והתרבותיות שהמדינה מציעה לתושביה. זהו מושג מורכב המושפע מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית.

מכון ראות רואה במרכיבים הבאים את עמודי התווך של איכות החיים בישראל: ביטחון כלכלי, רווחה חברתית, ביטחון אישי-פיזי והערך המוסף היהודי.

ההקשר: 'חזון אחת מחמש עשרה המובילות'

המושג 'איכות חיים' בהקשרו הישראלי הוא מושג יסוד בחזון הפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות החיים בתוך חמש עשרה שנים. מכון ראות מייחס חשיבות רבה לקיומו של שיח ציבורי הבוחן את המרכיבים השונים של איכות החיים בישראל. שיח זה הכרחי לעיצוב מדיניות כלכלית וחברתית.

Read the English Version
bottom of page