top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

ידוע כי צמיחה זו קשה יותר להשגה מכיון שבשלב זה לא די בעקרונות הנ"ל וכל מדינה צריכה לערוך הימורים אסטרטגיים ולמצוא את נתיב השגשוג שלה בעצמה.

דו"ח הצמיחה

מונח

דו"ח הצמיחה
הקדמה

מ-1950 ואילך צמחו 13 משקים בקצב שנתי של לפחות שבעה אחוזים במשך 25 שנה. בקצב זה, המשק כמעט מכפיל את עצמו מדי עשור. צמיחה מעין זו מעידה על ניצול משאבי המדינה ומיצוי טוב יותר של הפוטנציאל שלה. דו"ח הצמיחה עוסק בסיבות לצמיחה גבוהה ובת קיימא זו, בהשלכותיה ובדינמיקות הפנימיות המאפיינות אותה. הדו"ח הוא תוצר עבודתה של ועדה שהורכבה מ-19 אנשי מדיניות, ממשל ועסקים מובילים שעסקה בנושא במשך שנתיים.

הועדה בדקה מה ידוע על צמיחה מואצת ומה הן המשמעויות הפרקטיות שמקבלי ההחלטות יכולים להפיק מידע זה? על מנת לגבש את המלצותיה, הועדה עשתה שימוש במחקר אקדמי, בניתוח מקרי בוחן ובעיקר בניסיון המעשי של חבריה.

התפיסה בבסיס הדו"ח

דו"ח הצמיחה מבקש לעצב תפיסה חדשנית אודות צמיחה מואצת. בניגוד להסכמות וושינגטון ("Washington Consensus") שמתוות צעדים אחידים לצמיחה, הדו"ח מדגיש את ייחודיות המאפיינים של כל מדינה ואת הצורך להתאים את המדיניות למאפיינים אלו.  תחת ההנחה שאין "מתכון" לצמיחה מואצת, כותבי הדו"ח גיבשו רשימה של מרכיבי צמיחה שמבוססים על הניסיון של מדינות שהצליחו לחולל צמיחה מואצת מתמשכת. על פי הדו"ח, כל מדינה נדרשת לבחור את המרכיבים התואמים את מאפייניה הייחודים ולרקוח את המתכון הייחודי לה.

Read the English Version
bottom of page