top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2008

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

חוסן קהילתי

פיתוח אזורי

חזון ישראל 15

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Civilian Volunteers, Socioeconomic Growth, Israel, Innovation, Growth, ocial Capital, Human Capital, ommunity Resilience, Public Participation, Sustained Growth, Israel 15

קיים צורך בתפיסת התנהלות גמישה כדי להתמודד עם השינויים באופי האתגרים שאיתם הארגון נדרש לטפל.

התארגנות סביב אתגר

מושג

התארגנות סביב אתגר
הגדרה

התארגנות סביב אתגר היא תפיסת התנהלות לפיה הדרישה עימה מתמודד הארגון מכתיבה את התפקידים, חלוקת הסמכויות ואופן הקצאת המשאבים בו.

רקע

ארגונים המתאפיינים ביחידות קבועות בעלות תפקידים מוגדרים מתקשים להתמודד עם אתגרים שחוצים את יחידות הארגון. מצב זה יוצר חוסר התאמה בין המבנה לבין משימות הארגון, ופוגע בהגשמת יעדיו.

לכן, קיים צורך בתפיסת התנהלות גמישה כדי להתמודד עם השינויים באופי האתגרים שאיתם הארגון נדרש לטפל.

Read the English Version
bottom of page