top of page

העם היהודי

Content Type

Jul 2011

נושאים

יחסי ישראל-תפוצות

העם היהודי

מוסדות יהודיים

מנהיגות יהודית

מדינת ישראל

ציונות

Leadership, Philanthropy, Government, Israel, Jewish People, Tikkun Olam, Israeli-Diaspora Relations, Jewish Peoplehood, Nation-State, State of Israel, Kotel Compromise, Pluralism, Judaism, Jewish Community, Jewish Federation, Jewish Organizations, Progressives, Orthodox Jews, Zionism, Religion, Democracy, Conflict, Jewish Institutions, Language, Hebrew, Israeli Diaspora, Jewish Life, Sabra, Government of Israel

משתתפי הדיון בחרו להתמודד עם אתגר זה מאחר שהוא משלב את הנכסים היחודיים של סגן היו"ר עם האתגרים העומדים לפיתחה של הסוכנות היהודית בצורה המיטבית ביותר.

סיכום התובנות ממפגש החשיבה השני

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית

סיכום התובנות ממפגש החשיבה השני
הקדמה


בחודש יוני נערך במשרדי החברה למתנ"סים סמינר אסטרטגי בראשות סגן היו"ר מר רני טריינין ובהשתתפות גב' רחל שילה, מר יוחנן לוי, מר יגאל שילה, מר דן הרכבי, מר קלייב לסם, מר איתי זיידנברג, גב' לאה גולן, מר טל פריימן, מר מיכה פריינד, מר ירון דואק, מר ניר להב, מר אהרון גולדברג, גב' אסתי מוסקוביץ', הרב מאיר אזרי וגב' תמר שחורי. את התהליך הנחה מכון ראוּת כאשר תכלית המפגש הייתה להניח עקרונות מנחים עבור סגן היו"ר מהם הוא יוכל לגזור את תוכנית העבודה של לשכתו לשנים הקרובות.


בסוף המפגש, מופו שלושה אתגרים העומדים ביחס לתוכנית האסטרטגית החדשה של הסוכנות היהודית והוצעו ללשכת סגן היו"ר דרכים אופרטיביות להתמודד עמם. בחודש יולי נערך מפגש חשיבה שני במכון ראות עם הצוות המצומצם של סגן היו"ר, שכלל את הגב' רחל שילה ומר יוחנן לוי, והתמקד באתגר הראשון שזוהה: 'פער הביצועים', מתוך כוונה לחשוב על דוגמאות מעשיות אשר ישרתו את הלשכה בבואה להתמודד עם 'פער הביצועים'.


מבנה הדיון


הדיון התנהל על בסיס מפת ריפריימר 1 ודן בפער הביצועים תוך התמקדות באיך ניתן לקדם בפועל את דרכי הפעולה אשר הוצעו לאחר מפגש החשיבה הראשון:

 

  • נכסי סגן היו"ר – באיזה אופן הנכסים היחודיים הפונקציונליים והאישיים של סגן היו"ר מאפשרים לו להתמודד עם אתגר זה?

  • מהם כיווני הפעולה שהוצעו?

  • איך סגן היו"ר יכול לקדם דרכי פעולה אלה? (דוגמאות)

Read the English Version
bottom of page