top of page

העם היהודי

Content Type

Jun 2011

נושאים

יחסי ישראל-תפוצות

העם היהודי

מוסדות יהודיים

מנהיגות יהודית

מדינת ישראל

ציונות

Leadership, Philanthropy, Government, Israel, Jewish People, Tikkun Olam, Israeli-Diaspora Relations, Jewish Peoplehood, Nation-State, State of Israel, Kotel Compromise, Pluralism, Judaism, Jewish Community, Jewish Federation, Jewish Organizations, Progressives, Orthodox Jews, Zionism, Religion, Democracy, Conflict, Jewish Institutions, Language, Hebrew, Israeli Diaspora, Jewish Life, Sabra, Government of Israel

בפני סגן יו"ר הסוכנות ניצבים אתגרים רבים שבצידם הזדמנויות – חלק מהאתגרים נוגעים למערכת הפנימית של הסוכנות היהודית, בעוד חלקם נובעים ממגמות המתרחשות בעולם היהודי להן השפעה ישירה על פעילות הסוכנות.

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית

לשכת סגן היו"ר ככוח חדשני בסוכנות היהודית
רקע ומבוא


מסמך זה מניח תשתית חשיבתית עבור לשכת סגן היו"ר של הסוכנות היהודית. העקרונות המנחים במסמך זה ישמשו כמצע לכתיבת תכנית העבודה אשר תשמש את סגן היו"ר בשנים הבאות. המסמך הוכן על בסיס מפגש שהתקיים ב 5- ביוני 2011 , בראשות סגן היו"ר מר רני טריינין ובהשתתפות גב' רחל שילה, מר יוחנן לוי, מר יגאל שילה, מר דן הרכבי, מר קלייב לסם, מר איתי זיידנברג, גב' לאה גולן, מר טל פריימן, מר מיכה פריינד, מר ירון דואק, מר ניר להב, מר אהרון גולדברג, גב' אסתי מוסקוביץ', הרב מאיר אזרי וגב' תמר שחורי. את התהליך הנחה מכון ראוּת.


התכנית האסטרטגית של הסוכנות, שאושרה על ידי הוועד המנהל של הסוכנות, משמשת כנקודת המוצא וכהקשר הרחב של העקרונות המופיעים במסמך זה. מטבע הדברים, התכנית כוללת הנחות יסוד גלויות וסמויות אשר יוצרות הפתעות והזדמנויות גם יחד. מטרת המסמך היא לזהות את הנחות יסוד אלו ולזקק את האפשרויות האסטרטגיות העומדות בפני סגן היו"ר במהלך הקדנציה שלו.


נכסים יחודיים של סגן היו"ר במסגרת הסוכנות היהודית

 

 1. לסגן היו"ר מספר ערכים מוספים ייחודיים העשויים לסייע בקידום התכנית האסטרטגית. ערכים אלו נשענים הן על סגולות אישיות של מר טריינין והן מהפוזיציה המיוחדת של סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית:

 • היכרות עמוקה עם החברה הישראלית – למר טריינין היכרות עמוקה עם החברה הישראלית על כל רבדיה. סגולה זו מאפשרת לו לשמש כנקודת חיבור בין המתרחש בשטח לבין הנהגת הסוכנות ולשמש פלטפורמה למפגש בין אוכלוסיות שונות בתוך ישראל.

 • היכרות עם 'חדר המכונות' של המרחב הציבורי – ניסיונו המקצועי כראש המועצה האזורית יואב, כגזבר קיבוץ ויו"ר ועדת הכלכלה של מרכז השלטון המקומי מקנה למר טריינין היכרות עמוקה עם הדינימקות המאפיינות את התהליכים הפוליטיים, הבירוקרטיים והקצאת המשאבים של הממסד הציבורי הישראלי ;

 

 • 'שחקן חופשי' במערכת – הגדרת התפקיד העמומה של סגן היו"ר מאפשרת מרחב תמרון רב יחסי בתוך המערכת, ויכולת לייצר ולהניע את 'הדבר הגדול הבא ’;

 • יכולת לבצע ‘management by walking around’ – היכולת להתהלך בשטח חיונית לפונקצית הסגן, כשהיא מקנה לו כמה יתרונות יחסיים:

 • יכולת לזהות פערים מול סביבת העובדים ;

 • יכולת לקיים שיח מול עובדים בארגון ולקיים תקשורת כנה ;

 • יכולת לזהות פערים מול סביבת הלקוחות.

 • מתוך הפוזיציה הייחודית שלתפקיד סגן יו"ר יכול מר טריינין למלא שלוש פונקציות מרכזיות:

 

 • יכולת לחבר בין הדירקטריון לבין המנכ"ל והדרג המקצועי ;

 

 • ניהול מערכות היחסים עם הממשלה, התורמים והשותפים האסטרטגיים ;

 • היגוי ופיקוח על הדרג המקצועי.

Read the English Version
bottom of page