top of page

העם היהודי

Content Type

2020-10-15

מנגנון היוועצות ישירה בין ישראל לעם היהודי

ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

מנגנון היוועצות ישירה בין ישראל לעם היהודי

מטרת מסמך זה היא לעמוד על הצורך במנגנון היוועצות ישירה בין מדינת ישראל ליהדות העולם, בשורה של נושאים שיש להם נגיעה ישירה לחיים יהודיים בתפוצות, ולקשר של הקהילות עם ישראל. הצורך באימוץ מנגנון זה עולה במיוחד בשנת 2020; שנה של שינויים גלובליים משמעותיים, העלולים להאיץ את ההתרחקות בין ישראל והתפוצות. המשבר הבריאותי והכלכלי של הקורונה, המלווה במערכת בחירות טעונה בארה"ב ובמשבר פוליטי חריף בישראל, מעצימים מתחים קיימים בין ישראל והתפוצות, ודוחפים כל קהילה להתמקד בצרכיה הפנימיים.


מאידך, דווקא בשעה זו, כוחנו באחדותנו, ושותפות איתנה בין ישראל והתפוצות יכולה להוות מקור עוצמה הדדי: המשבר מכה בכולנו, אולם לא באותה העוצמה ובאותה העת. דיאלוג מתמיד וערבות הדדית בין הקהילות, יביאו לכך שנצלח בצורה טובה יותר את המשבר הנוכחי, וכן משברים ושגשוג המצפים לנו בעתיד.


מסמך זה יציג את האתגר: נקודת עיוורון בתהליכי קבלת החלטות בישראל, שמזינה את השחיקה במעמדה של ישראל כבית לעם היהודי כולו. לאחר מכן, נציע להחיל מנגנון היוועצות ישירה בין הכנסת וממשלת ישראל לבין נציגים מהעם היהודי, כמענה שמסייע להתמודדות עם האתגר. לסיום, נבחן את ההצדקות לאימוץ מנגנון היוועצות ישירה ונציע הצעת מדיניות לסדר היום.

bottom of page