top of page

העם היהודי

Content Type

2020-04-10

חינוך לעמיות והמשכיות יהודית ביום שאחרי הקורונה: ההזדמנות הגדולה

נקודת ראות מס' 85

חינוך לעמיות והמשכיות יהודית ביום שאחרי הקורונה: ההזדמנות הגדולה

מסמך זה מבקש לעמוד על ההזדמנות הייחודית שנוצרת בעקבות מגיפת הקורונה, והיא לחזק את ההמשכיות היהודית בתפוצות ואת תודעת העמיות בישראל, באמצעות חינוך פורמלי וא-פורמלי.

בימים אלו קהילות יהודיות קוברות את מתיהן וכבר ברור שהשגרה שלאחר המשבר תהיה שונה. במהלך שני העשורים האחרונים חווה העולם היהודי שינויים גדולים, אשר הפכו את אתגר הבניית הזהות היהודית למורכב במיוחד, ומסגרות החינוך היהודי הפכו לכלי מרכזי בהתמודדות זו.


הקורונה היא בראש ובראשונה שבר, אך בה בעת, גםהזדמנות להחדיר חיוניות ואנרגיה בחיים היהודים בתפוצות, באמצעות הוזלת החינוך לנוכח התנופה ללמידה מרחוק, והפיכתו ליותר אטרקטיבי בגלל השינויים בהנחות העבודה, בערכים, בדפוסי חשיבה ובסדר היום של יהודי העולם. לכן המפגש בין החינוך היהודי לקורונה הופך להיות נקודת ציון קריטית לטיב ההמשכיות היהודית.


לישראל יש פוטנציאל לתרום תרומה משמעותית למימוש הזדמנות זו, לנוכח היערכות רבת שנים למעבר ללמידה מקוונת בשעת חירום. יתירה מכך, המעבר ללמידה מרחוק עשוי לאפשר לשלב בין מאמצי החינוך לעמיות בישראל לאלה של התפוצות, ובכך ליצור מסלולים משותפים של  הבניית זהות בחינוך הפורמלי ולחזק את תודעת העמיות – תחושת השייכות לקולקטיב יהודי, ע"ב ערבות הדדית.


מימוש ההזדמנות מצריך מנהיגות מונעת חזון שתדע לנצל את כללי המשחק החדשים. כך למשל, יש לפעול כדי ליצור מעין כיתה יהודית עולמית, או מְתָאֵם אוניברסלי לתכני חינוך, על בסיס הנגשת תכנים ברשת; יש להגדיל את שילוב המסגרת הביתית בלמידה; יש לנקוט בגישה של 'הרס יצירתי' בחינוך  אשר תאפשר להתנער מדפוסים ישנים ולעודד חדשנות; ניתן יהיה להציל את קיץ 2020 האבוד באמצעות יצירה מקוונת משותפת של מסגרות א-פורמליות; ולבסוף, שימוש בטכנולוגיות שצפויות להתפתח בעקבות הקורונה, עשוי לשדרג את האפשרויות למתן חוויות חינוכיות מעצבות ברשת.


עבודתה של קבוצת ראות מתבססת על תיאוריה, מתודולוגיה וטכנולוגיה המאפשרים יצירת ידע חדש שמסייע למנהיגים ישראלים ויהודים להתמודד עם הפתעות בסיסיות ושיבושים (disruptions). ראות פועלת כזרז המעצים ומעודד שחקני מפתח להסתגל למציאות החדשה שנוצרת.


מסמך ראשוני זה יהווה בסיס לדיון וללמידה משותפת עם נציגי המנהיגות החינוכית בישראל ובתפוצות, והוא יעודכן במהלך השבועות הבאים על סמך סדרה של מפגשים וירטואלים עימם. מסמך זה והמפגשים המתוכננים בעקבותיו הם חלק מ'סמינר 2.0' שמובילה קבוצת ראות - בהשראת סמינר שערך דוד בן גוריון בשנת 1947 במהלכו גובשה תפיסת הביטחון הישראלית - אשר נועד לעודד את הלמידה הקולקטיבית וההסתגלות של מדינת ישראל והעם היהודי לעידן החדש שיוצרת הקורונה.

bottom of page