top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

צמיחה גבוהה ומתמשכת היא תוצר של מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית.

Flexicurityגישת ה-

מושג

Flexicurityגישת ה-
הגדרה

המושג פלקסיקיוריטי(Flexicurity)  מייצג גישה לפיה יש ליצור מערך איזונים בשוק העבודה בין:

  • ביטחון לעובדים – הגברת יכולת ההסתגלות של עובדים לשינויים במשק שעלולים לפגוע ברווחתם, קרי פיטורין או פגיעה בשכר.

לבין

  • גמישות למעסיקים – היכולת להתאים את השימוש במשאב העבודה, כגון: היקף המועסקים, השכר, שעות העבודה או כישורי העובדים, לצרכים המשתנים של המשק.

 

במרכז הפלקסיקיוריטי, טיפוח ההון האנושי של העובדים כמשאב לתחרותיות בזירה הגלובלית – המושג מבוסס על ההבנה כי שוק עבודה גמיש, שאיננו מספק ביטחון לעובדיו בדמות טיפוח הונם האנושי, יתקשה לפתח יתרון תחרותי בר-קיימא. מכאן נובעת התפיסה הרואה בגמישות ובביטחון כגורמים הכרחיים ומשלימים בכלכלה הגלובלית ולא כניגודים.

רקע

הצורך בשוק תחרותי המספק ביטחון כלכלי לפרט, הביא בדנמרק לפיתוחו של מודל הפלקסיקיוריטי, המשלב גמישות עם ביטחון. המודל הדני של פלקסיקיוריטי מורכב מארבעה מרכיבים: שוק עבודה גמיש, למידה לאורך החיים, מדיניות מעודדת תעסוקה בקרב אוכלוסיות חלשות ומערכת רווחה מכוונת תעסוקה. מספר מדינות באיחוד האירופי אימצו את הגישה העומדת בבסיס המודל והתאימו אותו למאפייני שוק העבודה שלהן.

Read the English Version
bottom of page