top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

הצורך בשוק תחרותי המספק ביטחון כלכלי לפרט הביא לפיתוחו של מודל ה –Flexicurity בדנמרק, המשלב גמישות עם ביטחון.

Flexicurity בדנמרק

מונח

Flexicurity בדנמרק
הגדרה

Flexicurity היא מדיניות תעסוקה שפותחה בדנמרק, המגבירה תחרותיות ומאפשרת שוק עבודה גמיש וביטחון תעסוקתי לעובד. היא מבוססת על הרעיון כי שוק גמיש שאינו מספק ביטחון לעובד פוגע בתחרותיות הלאומית.

רקע

השינויים המהירים של הגלובליזציה – התפתחות מהירה של טכנולוגיות, של שווקים, של מוצרים ושירותים חדשים – הציבו בפני דנמרק ומדינות רבות נוספות אתגר חדש: שמירה על תחרותיות גבוהה בסביבה המשתנה.

שוק עבודה קשיח ובו רמה גבוהה של ביטחון בתפקיד, כלומר עבודה רצופה באותה משרה, מגביל את התחרותיות של המשק משתי סיבות: הקושי לפטר ולהעסיק עובדים מקשה על עסקים להסתגל לדרישות השוק. כמו כן ביטחון בתפקיד פוגע בתמריץ של העובד לפתח את ההון האנושי שלו, ובכך הוא מגביל את יכולתו להיקלט במשרה אחרת. לעומת זאת שוק עבודה גמיש מגביר תחרותיות אך אינו מבטיח לעובדים תעסוקה רציפה או הכנסה יציבה.

הצורך בשוק תחרותי המספק ביטחון כלכלי לפרט הביא לפיתוחו של מודל ה –Flexicurity בדנמרק, המשלב גמישות עם ביטחון.  הצלחת המודל הביאה לכך שגם האיחוד האירופי בחר לאמצו כמדיניות.

Read the English Version
bottom of page