top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Feb 2009

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Israel, Intersectionality, Bipartisan Support, Zionism, Emergency Management, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF

'תרבות של מוכנות' נועדה לאפשר לחברה ולמדינה להתמודד טוב יותר עם מצבים משבריים.

תרבות של מוכנות

מושג

תרבות של מוכנות
הגדרה

'תרבות של מוכנות' היא מכלול של ערכים, סדרי עדיפויות, תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים בכל הרבדים של החברה – מרמת הממשלה וסוכנויותיה, רשויות מקומיות, עסקים, עמותות וארגונים, קהילות, משקי בית ועד רמת הפרט – במטרה להבטיח את מוכנותה להתמודד עם מצבים של משבר לאומי.

מאפיינים

  • אתגר משותף – 'תרבות של מוכנות' באה לענות על אתגר משותף, אליו חשופה כלל האוכלוסייה או חלק גדול ממנה. בהתאם לכך, האחריות להתמודד עם האתגר אינה של המדינה וסוכנויותיה בלבד, אלא מתחלקת בינה לבין הרשת האזרחית, הכוללת פרטים, משפחות, קהילות, ארגוני המגזר השלישי והמגזר העסקי.

  • השתתפות אזרחית פעילה – 'תרבות של מוכנות' מקדמת ערכים ונורמות כגון יוזמה אישית ופעילות אזרחית, מאחר והחברה היא זו שעומדת למבחן במשבר. התנהלות נכונה של החברה לפני המשבר, במהלכו ולאחריו עשויה להיות גורם מרכזי בצמצום היקף הפגיעה, יעילות התגובה ויכולות השיקום.

  • דגש על בניית יכולות ולא על תרחישים – 'תרבות של מוכנות' מחייבת בניית יכולות בסיסיות, שיאפשרו את מוכנות החברה במצבי משבר. זאת מתוך ההנחה כי מצבים משבריים שונים מחייבים יכולות דומות, ולכן עדיפה בניית יכולות בסיסיות, שיספקו מענה למגוון רחב של תרחישים, מאשר היערכות לתרחישים מסוימים, שקשה לנבא את מתארם.

  • התייחסות ייחודית למשברים – 'תרבות של מוכנות' מתקיימת במדינות שונות בעולם. אולם, מופעיה משתנים בהתאם לשורה של נתונים גיאוגרפיים, פוליטיים ותרבותיים מקומיים, כגון עבר היסטורי ייחודי, מיקום ונסיבות גיאו-פוליטיות או מבנה וסוג המשטר המקומי.

Read the English Version
bottom of page