top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2006

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Preparedness, National Security, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Participation, Sustained Growth, Economic Development, Start-Up Nation

תחרותיות לאומית היא מרכיב מרכזי ביכולתה של מדינה לשפר את איכות החיים של תושביה.

תחרותיות לאומית

מושג

תחרותיות לאומית
הגדרה

המושג "תחרותיות לאומית" בוחן את יכולתן של כלכלות לצמוח. מידת התחרותיות נקבעת על ידי מערכת של גורמים, מדיניות ומוסדות, התורמים לרמת היצרנות במדינה.

הקשר

תחרותיות לאומית היא מרכיב מרכזי ביכולתה של מדינה לשפר את איכות החיים של תושביה. עליה ברמת היצרנות מובילה לתשואות גבוהות יותר על השקעות לאומיות, ובאופן זה תורמת לעליה בצמיחה. חשיבותה של צמיחה כלכלית היא בהיותה מרכיב מרכזי בשיפור רמת החיים.

תחרותיות לאומית היא מושג יחסי. משמעותו אומדן יכולתה של מדינה לצמוח ולהתחרות במדינות אחרות על הון אנושי, השקעות ומשאבים אחרים.

מדד התחרותיות העולמי שפותח על ידי הפורום הכלכלי העולמי הוא המדד המקובל למדידת רמת התחרותיות הלאומית.

Read the English Version
bottom of page