top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Sep 2008

נושאים

צמיחה חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה
חוסן קהילתי

חזית הבית

חוסן קהילתי

Smart Community, Civil Resilience Network, Jewish World, Jewish Philanthropy, ivilian Volunteers, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Israel, Technology, Innovation, Social Capital, Human Capital, Jewish Federations

המונח שותפות מקומית מתאר התארגנות של בעלי עניין לצורך עיצוב, תכנון, ויישום מענה לאתגר מקומי. 

שותפות מקומית

מונח

שותפות מקומית
הגדרה

המונח שותפות מקומית מתאר התארגנות של בעלי עניין לצורך עיצוב, תכנון, ויישום מענה לאתגר מקומי.

 

הקשר

                    

שותפויות מקומיות הן כלי להגברת משילוּת (Governance), קרי, היכולת הקולקטיבית של חברה להתמודד בהצלחה עם האתגרים מולם היא ניצבת בתחומים של פיתוח כלכלי, עידוד יזמות ותעסוקה, או חיזוק הלכידות החברתית.

       

הן כוללות שחקנים הפועלים ברמה המקומית כמו השלטון המקומי, המגזר העסקי והמגזר השלישי כדי להגביר את האפקטיביות של עיצוב, תכנון, וביצוע מדיניות. המגזרים השונים מוזמנים לקחת חלק בתהליך של קבלת החלטות קולקטיבית, להביא משאבים נוספים וליזום פרויקטים לשיפור איכות החיים בזירה המקומית, דבר שחיוני לקפיצת מדרגה.

Read the English Version
bottom of page