top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Feb 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

פעילותם של גופים אלו על פי היגיון ה'מוח המרכזי הכלכלי-חברתי' תאפשר למסד דיונים משותפים של נציגי הגופים המרכזיים במשק על בסיס קבוע.

שותפות ולא זירה ללחץ פוליטי

שותפות ולא זירה ללחץ פוליטי

בחודשים האחרונים חלה התחזקות משמעותית בשער השקל לעומת הדולר. מזכ"ל ההסתדרות, עופר עיני, הזהיר לאחרונה כי ישבית את המשק ליממה אם הממשלה לא תתערב במשבר בירידת שער הדולר. לדבריו, על רקע חוסר המעש של הממשלה, אולי השבתה תצליח לעורר את הרשויות להגיב.

 

בכך עיני מצטרף לשרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, שמפציר בממשלה להתערב כדי לצמצם את הפגיעה ביצואנים. שיתוף הפעולה בין שני שחקנים מרכזיים במרחב הציבורי בא לידי ביטוי גם בהצעה משותפת לחוק בנק ישראל.

 

בעוד נגיד הבנק סטנלי פישר מקדם הצעת חוק שבה היעד המרכזי של בנק ישראל הוא "יציבות מחירים", הציעו ראשי ההסתדרות והתאחדות התעשיינים הצעת חוק שמאזנת בין שלושה יעדים שווים: "שמירה על יציבות המחירים, עידוד התעסוקה ומיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק". בנוסף הם מציעים שהוועדה המוניטארית שתחליט על גובה הריבית תמנה שבעה חברים - שלושה מבנק ישראל וארבעה חברים חיצוניים (אנשי משק ואקדמיה) - כך שלנגיד לא יהיה רוב אוטומטי אם יתפתחו חילוקי דעות על גובה הריבית.

 

שיתוף פעולה זה בין נציגי המעסיקים ונציגי המועסקים הוא מופע נוסף בתהליך של שיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים של שני הצדדים. אולם, נכון לעכשיו הוא מוגבל לקידום אינטרסים של הטווח הקרוב. שיתוף פעולה זה יהפוך לשותפות כאשר הוא יכלול גם את הממשלה והמגזר השלישי ויהווה זירה לשיח על סוגיות אסטרטגיות. השותפות מתבססת על קידום האינטרס המשותף ארוך הטווח של כל השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי.

Read the English Version
bottom of page