top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jan 2008

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
פיתוח אזורי

קפיצת מדרגה

חוסן לאומי

ישראל

Smart City, Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Innovation, Community, Sustainability,Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, Inclusive Growth, Economic Development

אמון בין השחקנים במרחב הציבורי הוא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית.

          

שותפות בין-מגזרית

מושג

שותפות בין-מגזרית
הגדרה

שותפות בין-מגזרית היא מסגרת לניהול יחסים בין קבוצות ומגזרים בחברה ובכלכלה לשם מיצוי האינטרס הקולקטיבי של שחקנים אלו. שותפות בין-מגזרית מבוססת על גישה הרואה תועלת בשיתוף פעולה בין הממשלה לבין שחקנים נוספים במרחב הציבורי קרי, המעסיקים, המועסקים וארגוני המגזר השלישי בתהליך קבלת ההחלטות.  

עקרונות מנחים

שותפות בין-מגזרית מושתתת על עקרונות אלה:

  • תהליך מתמשך – קיום שיח מתמיד בין השחקנים ולא מופע חד פעמי של שיתוף פעולה.

  • מעורבות של השחקנים המרכזיים – השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי נוטלים חלק פעיל בתהליך על בסיס קבוע. השחקנים המרכזיים כוללים את הממשלה, ארגוני המעסיקים, ארגוני המועסקים וארגוני המגזר השלישי.

  • חזון משותף – במסגרת הדיונים השחקנים אינם מייצגים אינטרסים סקטוריאליים אלא פועלים לשם מיצוי של האינטרס הקולקטיבי.

  • טווח ארוך –  התמקדות בסוגיות אסטרטגיות שיש להן משמעות בטווח הארוך.

  • החלפת מידע – במסגרת התהליך השחקנים חולקים מידע ותובנות. 

  • למידה משותפת – השחקנים בוחנים יחד את האפשרויות החברתיות והכלכליות שעומדות בפניהם ואת ההשלכות שלהן.

  • מבנה – 'המוח מרכזי' הוא מבנה שעוסק בחשיבה ובתכנון מנקודת המבט של ראש הממשלה. לכן התפיסה המערכתית שמנחה את ה'מוח המרכז' מקנה לו יכולת לקדם את השיח הבין מגזר/

Read the English Version
bottom of page