top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2013

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

רכש מכליל הוא פעולה של רכש מיצרנים וספקים מקומיים שנעשית על ידי הרשות המקומית במטרה לקדם קפיצת מדרגה עירונית ביישוב.

רכש מכליל

מושג

רכש מכליל
הגדרה
  • רכש מכליל הוא פעולה של רכש מיצרנים וספקים מקומיים שנעשית על ידי הרשות המקומית במטרה לקדם קפיצת מדרגה עירונית ביישוב. רכש מכליל הינו פעולה ליצירת צמיחה מכלילה, קרי, יצירת הזדמנות הוגנת לכלל תושבי הרשות להשתתף וליהנות מפירות הרכש של הרשות. כמו שמתואר להלן, רכש מכליל עשוי לתרום הן ליצירת התשתית הכלכלית הבסיסית בעיר, והן לקידום המרכיבים הייחודיים שיובילו לקפיצת מדרגה.

רקע
  • חזון ישראל 15 קורא לישראל להיות אחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מימוש חזון זה מחייב קפיצת מדרגה חברתית וכלכלית, שהיא תהליך של שיוצר צמיחה מכלילה לאורך זמן, לה תורמים כלל האזרחים תוך אמונה שהם או ילדיהם ייהנו מפירותיה.

  • קפיצת מדרגה זו מתהווה כאוסף של קפיצות מדרגה אזוריות, המבוססות על מיצוי הנכסים הייחודיים של האזורים. על אף קוטנה, יש בישראל מספר של אזורים בעלי שונות גיאוגרפית, דמוגרפית ואקלימית, שיש בהם נכסים ייחודיים רדומים שיכולים להוות מנוע לצמיחה מכלילה באמצעות יצירת אשכולות כלכליים.

  • מיצוי הנכסים הייחודיים, יכול להתרחש רק כאשר העיר המרכזית באיזור עוברת תהליך של קפיצת מדרגה. תהליך קפיצת מדרגה עירונית מבוסס על גיבוש חזון משותף למנהיגות הפוליטית, האזרחית וכלל התושבים, חיבור בין מנועי הצמיחה העירוניים לאשכולות הכלכלים באזור, והעצמת הקהילתיות באמצעות חיזוק המוסדות הקהילתיים.

  • לאור זאת, לרשות המקומית תפקיד מרכזי בקידום קפיצת מדרגה עירונית. במסגרתו עליה להוביל תהליך של עיצוב ויישום חזון העיר, לפעול לחיבור בין תושבי העיר לנכסים הייחודיים  באמצעות חיזוק הגאווה המקומית ופיתוח יכולות תעסוקתיות סביבם. בנוסף, על הרשות המקומית לפתח את המנהיגות האזרחית באמצעות המוסדות הקיהלתים. כחלק מתהליכים אלו, על הרשות לכוון הכלים שעמודים לרשותה כגון, מדיניות הרכש שלה לקידום קפיצת המדרגה העירונית.

Read the English Version
bottom of page