top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מדידת העוני הרשמית בישראל נסמכת על הגישה היחסית, הרואה בעוני מופע של אי שוויון כלכלי חברתי.

      

קו העוני בישראל

מונח

קו העוני בישראל
הגדרה

קו העוני בישראל מוגדר כמחצית ההכנסה הפנויה החציונית של האוכלוסייה. ההכנסה הפנויה משוקללת על-פי מספר הנפשות במשק בית. משק בית שהכנסתו הפנויה נמוכה מקו העוני נחשב למשק בית עני.

רקע

מדידת העוני הרשמית בישראל נסמכת על הגישה היחסית, הרואה בעוני מופע של אי שוויון כלכלי חברתי. גישה זו מגדירה עוני כמחסור יחסי המתבטא במרחק ניכר מרמת החיים המאפיינת את החברה. כלומר, אותם משקי הבית שהכנסתם נמוכה במידה משמעותית מההכנסה המאפיינת את כלל משקי הבית נחשבים עניים.

לשם כך, קובעים את קו העוני כאחוז כלשהו מההכנסה המייצגת את רמת החיים של החברה. על פי שיטת המדידה הנהוגה בישראל, ההכנסה הפנויה החציונית נחשבת להכנסה המייצגת של החברה.

מדידת העוני על-פי קו העוני נערכת בישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, המפרסם את תוצאותיו מדי שנה על בסיס נתוני סקר הכנסות המשולב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

Read the English Version
bottom of page