top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Sep 2008

נושאים
צמיחה כלכלית-חברתית
קפיצת מדרגה
פיתוח אזורי
'צמיחה מכלילה'

חוסן קהילתי

Smart Community, Preparedness, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Community, Sustainability, Strategy, Resilience, Preparedness, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Public Participation, Regional Development

פיתוח כלכלי קהילתי מבוסס על התפיסה שאתגרים כלכליים, סביבתיים וחברתיים ברמה המקומית, דוגמת אבטלה, עוני, הזנחה סביבתית ואובדן הקהילתיות, שלובים זה בזה, ומחייבים מתן מענה ברמת הקהילה.

פיתוח כלכלי קהילתי

מושג

פיתוח כלכלי קהילתי
הגדרה

פיתוח כלכלי קהילתי הוא פיתוח כלכלי מקומי אשר מתמקד בהשתתפות הפעילה של הקהילה בפיתוח ועל ההשלכות שנגזרות מכך על הקהילה.

רקע

קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית מורכבת הן מתהליכים שניזומים בממשלה והן מתהליכים שמובלים על ידי הרמה המקומית. פיתוח כלכלי קהילתי הוא אחת הדרכים להוביל פיתוח ברמה המקומית.

פיתוח כלכלי קהילתי מבוסס על התפיסה שאתגרים כלכליים, סביבתיים וחברתיים ברמה המקומית, דוגמת אבטלה, עוני, הזנחה סביבתית ואובדן הקהילתיות, שלובים זה בזה, ומחייבים מתן מענה ברמת הקהילה. זאת, מכיון שהפתרון דורש שינוי בערכי הקבוצה ואין די בשינוי ערכי הפרט. כמו כן, הנחת העבודה היא שפתרונות המבוססים על הידע והניסיון המקומיים יהיו מועילים יותר. על כן, פיתוח כלכלי קהילתי מתמודד עם אתגרים אלה בצורה כוללת ומשתפת הנותנת מענה לפרט, לקהילה ולאזור.

הפיתוח מבוצע בפועל על-ידי התארגנויות שמבוססות על גורמים ב"שטח". ההתארגנויות מצויות על הרצף שמתחיל בארגונים בעלי מטבע קהילתי פנימי (כמו ארגוני LETS), עובר בארגונים כלכליים ללא כוונות רווח (כמו עמותה או קואופרטיב) ומסתיים בארגונים עסקיים טהורים. ישנם ארגוני גג המשמשים רשת חברתית ומקור לייעוץ ולהפרייה הדדית של קהילות שמתמודדות עם אתגרים דומים.

Read the English Version
bottom of page