top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

ישראל כבר חוותה קפיצת מדרגה.

עקרונות וקווים מנחים

חזון ישראל 15 לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית

עקרונות וקווים מנחים
רקע: מכון ראות ו'חזון ישראל 15'

  • מכון ראוּת הוא עמותה, שהוקמה בינואר 2004 במטרה לתרום תרומה מהותית, מתמשכת ומשמעותית לעיצוב עתידה של ישראל ולהבטחת בטחונה ושגשוגה.

  • האסטרטגיה של מכון ראוּת בשירות שליחות זו מבוססת על שלוש רגלים:

(1)      טיפוח יכולת ייחודית לזהות הזדמנויות והפתעות אסטרטגיות, לחקור אותן באופן ממוקד ולהביא מקבלי החלטות להתמודד עימן;

(2)      שכלול של מודל לחשיבה והתנהלות אסטרטגית בסביבה מורכבת ודינאמית;

(3)      הכשרת קאדר של אנשים שמתמחים בחשיבה אסטרטגית לקראת מסלול של שירות במרחב הציבורי הישראלי;

מכון ראוּת מעמיד את שירותיו לרשות אנשים בעלי סמכות, השפעה ומנהיגות ללא תמורה.

 

  • חזון ישראל 15' עוסק באתגר הפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. חזון זה, שהוגדר לראשונה לפני למעלה מעשור, הוא החזון המנחה את מכון ראוּת בתחום הכלכלי והחברתי.

  • מסמך עקרונות אודות אתגר קפיצת המדרגה – מטרת מסמך זה היא להניח אסופה של תובנות, עקרונות ושיקולים שצריכים לעמוד לנגד עיניה של ישראל בשעה שהיא נרתמת לאתגר של קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית.

Read the English Version
bottom of page