top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jun 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

המונחים 'עוצמה רכה' ו'עוצמה קשה' מתייחסים ליכולתה של מדינה להשיג את מטרותיה באמצעות השפעה על מדינות אחרות. ואולם הם מייצגים קטבים מנוגדים ב"ספקטרום העוצמה."

עוצמה רכה

מונח

עוצמה רכה
הגדרה

המונח 'עוצמה רכה' (Soft Power) מתייחס ליכולתה של מדינה לעצב את העדפותיה של מדינה אחרת בדרכים לא כוחניות. עוצמה רכה היא אמצעי עקיף להפעלת כוח ומאפשרת למדינה להשיג את יעדיה בעזרת גיוס מדינות תחת הנהגתה, הערכים שהיא מייצגת, והדוגמא שהיא מספקת.

מעוצמה קשה לעוצמה רכה

'עוצמה רכה' של מדינה מורכבת מתרבות, ערכים, מדיניות ומוסדות פוליטיים. מרכיבים אלה מאפשרים למדינה להגביר את השפעתה על מדינות אחרות.

הכלים להשגת 'עוצמה רכה' – במסגרתם באים לידי ביטוי מרכיביה – כוללים יצירת מודל לחיקוי, פנייה לערכים ולמטרות משותפים, דיפלומטיה, ותעמולה.

להבדיל, 'עוצמה קשה' (ע"ע כוח צבאי) היא היכולת של מדינה לממש את יעדיה בעזרת שימוש באמצעי כפייה נגד מדינות אחרות. טקטיקות של 'עוצמה קשה' כוללות תמריצים ואיומים, הנגזרים מיכולותיה הכלכליות והצבאיות של המדינה.

באופן מסורתי, עוצמתה של מדינה כוללת את "הגורמים שמאפשרים לשחקן מסוים להשפיע על התנהגותו של שחקן אחר". ביחסים הבין-לאומיים, המושג 'עוצמה' מתייחס ליכולת של מדינה לקדם את האינטרסים הלאומיים שלה, להשפיע על המערכת הבין-לאומית ולהפגין עליונות בתהליכי מיקוח בין-לאומיים.

        

Read the English Version
bottom of page