top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jun 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

שאיפתה של איראן להגמוניה אזורית מתבססת על היותה מדינה ששטחה ואוכלוסייתה גדולים, על מיקומה בצומת גיאוגרפי חשוב, על מעמדה המרכזי בעולם השיעי-מוסלמי, על עברה כאימפריה אזורית, על משאבי הטבע שבשטחה, על עברה ותרומתה לתרבות האנושית ועל כוחה הצבאי. 

מתחים בתפיסת הביטחון הלאומי של איראן

בסיס ניתוח

מתחים בתפיסת הביטחון הלאומי של איראן
תקציר

 1. מסמך זה עוסק בתפיסת הביטחון הלאומי של איראן ובמתחים בין מכלוליה. מטרת המסמך היא להציג ניתוח מערכתי ראשוני של תפיסת הביטחון הלאומי של איראן ולמפות את הכלים העומדים לרשותה למימוש שאיפתה להגמוניה אזורית.

 2. כחלק ממאמץ זה של מכון ראות נחקרו ונכתבו מספר מסמכים, מושגים ומונחים שמשלימים תמונה רחבה יותר של תפיסת הביטחון הלאומי של איראן.

 3. תפיסת הביטחון הלאומי של איראן מבוססת על שישה יסודות והם:

 • קבלה והכרה של המהפכה האסלאמית והמשטר האסלאמי;

 • ערבויות לשלמותה הטריטוריאלית של איראן ולביטחונה;

 • מיצוי משאבי הטבע ותרגומם לרווחה כלכלית;

 • 'הגמוניה אזורית' במובן של השפעה וזכות וטו על המתרחש בסביבתה הקרובה ו'בליבו של המזרח התיכון' (סוריה, לבנון, ישראל, הרשות הפלסטינית וכיו"ב);

 • הכרה במעמד בין-לאומי מוביל;

 • הובלת המחנה האסלאמי.

 1. תפיסת הביטחון הלאומי של איראן סובלת ממספר מתחים בין מכלוליה. הבנת מתחים אלה חיונית לגיבוש מדיניות ממשלת ישראל אל מול האיום האיראני. ואלה המתחים:

 • בין רצונה של איראן בקדמה טכנולוגית (ובמסגרתה יכולת גרעינית) לבין דימוי של מדינה גרעינית סוררת;

 • בין הצורך להשתלב בכלכלה הגלובלית לבין דימוי בין-לאומי שמרתיע השקעות;

 • בין שאיפה ללגיטימציה ומעמד בין-לאומי לבין התרסה נגד הסדר האזורי והעולמי;

 • בין הרצון להנהיג את העולם האסלאמי לבין ערעור היציבות האזורית.

 1. זירות אלה הן התחומים שבהם על ישראל להגדיר היגיון מארגן ולהתנהל לאורו.

Read the English Version
bottom of page