top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2006

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Israel 15, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Strategy, Israel

חזון הטופ 15 מקדם סדר יום שבמסגרתו ישראל תחווה קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית.

משולש האמון הוא תנאי לקפיצת מדרגה

מבט השוואתי

משולש האמון הוא תנאי לקפיצת מדרגה
תקציר מנהלים

 • מסמך זה עוסק במכנה המשותף בין מדינות שחוו קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית כתוצאה ממדיניות. זאת להבדיל מקפיצת מדרגה שהתרחשה בשל מתנת-אל כגון גילוי מרבצי נפט.

 • המסמך נכתב כחלק מפרויקט 'חזון הטופ 15' שעוסק בשדרוג איכות החיים בישראל לרמה של אחת מחמש-עשרה המדינות המפותחות. חזון הטופ 15 מחייב שגם ישראל תחווה קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית.

 • המכנה המשותף הרחב ביותר בין מדינות שחוו קפיצה מדרגה הוא (א) הגדלת היקף ההשקעה; (ב) פתיחות לחדשנות; (ג) יציבות מאקרו-כלכלית בדמות אינפלציה נמוכה והקטנת החוב הלאומי וההוצאה הציבורית. עם זאת, מכנה משותף זה אינו מספיק לצורך קפיצת מדרגה.

 • לעומת זאת, קיים שוני רב בין סיפורי קפיצות המדרגה בכל הקשור לטיב מדיניות ההשקעה והחיסכון, הרגולציה או מדיניות הסחר. כל מדינה עיצבה את דרכה באופן ייחודי.

 • מכנה משותף נוסף של סיפורים של קפיצת מדרגה הוא האופן שבו התנהל המרחב הציבורי קרי, מערכת היחסים בין הממשלה לבין העובדים והמעסיקים. מסקנת המסמך היא שבמהלך אפיזודה של צמיחה התקיימו שלושה מופעים במרחב הציבורי:

  • מוח מרכזי ויכולת נשיאה שאפשרו לעצב, לתכנן ולבצע מדיניות;

  • 'מחר על חשבון היום' – נכונות ויכולת להסיט משאבים מצריכה להשקעה ברמה הממשלתית, במגזר העסקי ובקרב משקי הבית;

  • סביבה יציבה  – שילוב בין מדיניות היוצרת סביבה יציבה לבין יכולת לשנות כיוון על יסוד שינויים פנימיים או חיצוניים. 

 • שלושת המופעים האלה קשורים ביניהם בקשרים מערכתיים.

 • ואולם, תנאי הכרחי לקיומם המשותף הוא מופע של שיתוף פעולה על יסוד אינטרסים משותפים ואמון בין השחקנים המרכזיים ובראשם הממשלה, העובדים והמעסיקים. בסיס להיווצרות אפיזודה של אמון הוא קדנציות ארוכות ויציבות במדיניות.

Read the English Version
bottom of page