top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jan 2008

נושאים

צמיחה חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה
חוסן קהילתי

חזית הבית

Smart Community, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Strategy, Resilience, ommunity Resilience, Public Participation, Regional Development

השחקנים הפועלים במרחב הציבורי מצויים בקשרי גומלין. פעולות השחקנים או היחסים ביניהם משפיעים על שחקנים אחרים במרחב.

מרחב ציבורי

מושג

מרחב ציבורי
הגדרה

במרחב הציבורי מתקיימות האינטראקציות בין השחקנים המרכזיים המשפיעים על עיצוב הכלכלה והחברה בישראל. השחקנים כוללים את הממשלה, ארגוני המעסיקים, ארגוני המועסקים וארגוני המגזר השלישי.

הנחות יסוד

המרחב הציבורי הוא מערכת – השחקנים הפועלים במרחב הציבורי מצויים בקשרי גומלין. פעולות השחקנים או היחסים ביניהם משפיעים על שחקנים אחרים במרחב. בנוסף, המרחב הציבורי מאופיין בתכונות וקווי פעולה השונים מאלו של השחקנים המרכיבים אותו. פועל יוצא מכך:

השחקנים יוצרים שלם מערכתי שיכול ליצור הזדמנויות - למרות הבדלי התפיסות והמטרות ניתן להצביע על אינטרסים משותפים לכלל השחקנים במרחב הציבורי. מיצוי של האינטרסים המשותפים לאור חזון משותף עשוי לקדם קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית.

Read the English Version
bottom of page