top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2014

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

'ועדות בדיקה לכל בעיה' מייצרות משברי ציפיות שמובילים לירידה באמון הציבור במוסדות המדינה.

מרוב ועדות לא רואים את היער

נקודת ראוּת

מרוב ועדות לא רואים את היער

שלוש שנים מהמחאה החברתית, הממשלה מקימה 'ועדה לכל בעיה' אך אין לה מדיניות כלכלית חברתית סדורה – הממשלה הנוכחית מינתה מספר רב של ועדות לבחינת מענים לאתגרים כלכלים חברתיים: קבינט הדיור שאמון על מציאת פתרונות דיור מוזלים; שתי ועדות לבחינת יוקר המחיה; ועדת גרמן לשיפור מערכת בריאות; ועדת אלאלוף למלחמה בעוני וזאת לצד רפורמה מקיפה במערכת החינוך. לצד החשיבות בוועדות מומחים, נראה כי הוועדות פועלות במקביל, עם נקודות השקה מועטות ומייצרות מענים מקומיים ללא הבנת המכנה המשותף השזור בין אתגרי הליבה של ישראל כיום.

Read the English Version
bottom of page