top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Sep 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

ביטחון לאומי

חוסן לאומי

חזית הבית

Resilience, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

תחומי ההשוואה הרלוונטים ביותר לישראל הם תמותה (שעור וגורמים), תחלואה, איכות מערכת הבריאות וגורמי סיכון הרלוונטים למדינות מפותחות.

מערכת המידע הסטטיסטית של ארגון הבריאות העולמי

מונח

מערכת המידע הסטטיסטית של ארגון הבריאות העולמי
הגדרה

מערכת המידע הסטטיסטית של ארגון הבריאות העולמי (WHOSIS) מציגה מדי שנה נתונים אודות מצב בריאות הציבור במדינות שונות.

רלוונטיות

'חזון חמש-עשרה המדינות המובילות' עוסק במכלול הסוגיות והפעולות הכרוכות בקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית שתהפוך את ישראל לאחת מ- 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.

איכות חיים מושפעת מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. בעולם קיימים מספר מדדים המנסים להעריך את איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בהקשר זה הם מדד איכות החיים של האקונומיסט (Quality of Life Index), מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם (Human Development Index), ופרק איכות החיים באוגדן הנתונים של ה – OECD. המדדים נבדלים בשיטות האמידה ובמרכיבים שאותם הם בוחנים על מנת להעריך את איכות החיים.

Read the English Version
bottom of page