top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Oct 2006

נושאים

ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Resilience, Preparedness, National Security, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Israel, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development,

מטרתו של חזון הטופ 15 היא לשנות את המחזוריות, כלומר את המגמות הכלכליות בטווח הארוך, כדי לייצר אפיזודה של קפיצת מדרגה כלכלית חברתית.

מחזוריות

מושג

מחזוריות
הגדרה

פירושו של המונח "מחזוריות" הנו סטייה חוזרת סביב מגמה, הנגרמת ע"י מערך של כוחות כלכליים יציבים המשאירים את המערכת בשיווי משקל.

רקע

המושג טופ 15 הוא מושג היסוד של מכון ראות בכל הקשור לאתגר החברתי-כלכלי של ישראל. הוא ממצה את החזון של מכון ראות ביחס למדינת ישראל ואת הרעיון המארגן של ההתנהלות של מכון ראות בהקשר זה.

שימוש

מחזוריות מתייחסת לתנודות בעלות מגמה ברורה וארוכת טווח. מחזוריות עסקים מאופיינת על-ידי תקופות של גיאות ושפל שאינן משנות באופן משמעותי את התנהגות המשק בטווח הארוך. עליית וירידת ריביות כמו גם גרעונות ועודף תקציבי הינן דוגמאות טיפוסיות.

להבדיל מההגדרה המדעית של המושג מחזוריות, השימוש הכלכלי אינו בהכרח מתייחס לרווחי זמן קבועים אלא לתנודות תקופתיות בטווחי זמן שונים.

מטרתו של חזון הטופ 15 היא לשנות את המחזוריות, כלומר את המגמות הכלכליות בטווח הארוך, כדי לייצר אפיזודה של קפיצת מדרגה כלכלית חברתית. קפיצה זו תביא את ישראל אל קרב חמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.

Read the English Version
bottom of page