top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Mar 2008

נושאים

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

קשרי קהילה

צומת

"ישראל פקטור"

יהודי אמריקה

ישראל

 

Jewish Community Relations, Israel, Fake News, American Jews, U.S. Jewry, Intersectionality, Anti-Semitism, Left Wing Antisemitism, UK, Bipartisan Support, Israel, America, Jewish Peoplehood, Zionism

הקשר בין מדינת הזיקה לתפוצותיה חותר תחת 'ריבונות המדינה' – מושג יסוד במשפט הבין-לאומי. ואולם, הלגיטימיות לקשר בין מדינת הזיקה ובין פזורתה נובעת מזכויות המיעוטים וזכויות האדם במשפט הבין-לאומי.

מדינת זיקה (Kin-State)

מושג

מדינת זיקה (Kin-State)

הגדרה

"מדינת זיקה" (Kin-State) היא מדינה שיש לה עניין או קרבה לקהילה או לקהילות מובחנות (תפוצה או פזורה) שנמצאות במדינות אחרות ('מדינה מארחת').

הקשר בין מדינת הזיקה לתפוצותיה יכול לנוע בקשת שבין מתן הטבות סוציו-אקונומיות ותרבותיות שיש להן מעמד סמלי בלבד, ועד הקלה על מהלך ההתאזרחות של יחידים מן קהילת התפוצות.

רקע

פזורות של מדינות זיקה מתגוררת לרוב במדינות שכנות. במקרה כזה, הקשר בין מדינת הזיקה לתפוצתה הוא לרוב אתני, תרבותי או דתי.

קיימים שלושה מודלים מרכזיים לתיאור הקשר שבין 'מדינת זיקה' לתפוצותיה:

  • מודל המיקוד הלאומי – מדינת הזיקה פועלת לעידוד הגירתה של התפוצה אליה מתוקף היותה המרכז הלאומי.  לשם כך היא מחוקקת חוקים המקלים את תהליך ההגירה אליה והקליטה בה (דוגמה לכך הם חוק היסוד בגרמניה וחוק השבות בישראל).

  • מודל המיקוד הטריטוריאלי – מדינה הזיקה פועלה לספח לחסותה טריטוריה שבה שוכנות קהילות תפוצתה. במקרה כזה, מקום מושבה של קהילת התפוצה עשוי לשמש עילה לדרישות טריטוריאליות.

  • מודל המיקוד התרבותי – מדינת הזיקה משמשת כמרכז אתני-תרבותי וחותרת להפיץ ולשמר מרכיבים מכוננים בזהותה. הונגריה, למשל, פועלת עפ"י מודל זה. גם בישראל קיימים מספר ארגונים ממלכתיים, כגון הסוכנות היהודית, אשר עוסקים גם בפעילות לשימור וחיזוק הזהות היהודית בתפוצות.

Read the English Version
bottom of page