top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jul 2009

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מקדמת ניסוי וטעייה של המגזר הפרטי.

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית

מושג

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית
הגדרה

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית היא מדיניות פיתוח  שמקדמת קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית  וכוללת בין השאר: תשתיות פיזיות, רגולציה, מדיניות מיסוי, פיתוח קשרי סחר והסכמים בין לאומיים. מדיניות זו מתמקדת בשני תחומים:

  • מיצוי מגמות עולמיות חזקות – מגמות עולמיות חזקות הן תהליכים חברתיים וגיאוגרפיים בעלי פוטנציאל כלכלי משמעותי ארוך טווח. מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית צריכה לעודד אבחון וזיהוי מגמה מבעוד מועד, פיתוח יכולות ייחודיות על מנת להפיק ממנה ערך כלכלי, יישום יכולות אלה בהיקף נרחב ונטישת המגמה עם דעיכתה. בין המגמות הגלובליות הבולטות כיום ניתן לציין את ההתחממות הגלובלית, עלייתן של הודו וסין, מעבר לאנרגיה ירוקה ותהליך ההזדקנות של האוכלוסייה בעולם המערבי.

 

  •  נכסים ייחודיים – לכל מדינה פוטנציאל שקיים בנכסים ובנטל הייחודיים לה. אלה הם היתרונות היחסיים של המדינה בשוק הגלובלי. לדוגמה במדינת ישראל נטל הביטחון החריג הפך למנוע צמיחה יוצא דופן בתחילת שנות ה-90 כאשר הידע שנצבר מהתעשיות הביטחוניות זלג למגזר הפרטי וסייע רבות להקמת תעשיית טכנולוגיית העילית בישראל.

 

רקע

 

קפיצת מדרגה כרוכה בניצול מגמה עולמית חזקה ושינוי מהיר של הרכב התוצר – רוב המדינות שביצעו קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית עשו זאת תוך ניצול מגמות כלכליות חזקות   שגרמו להאצה בקצב השינוי של הכלכלה והתוצר. האצה זו כללה זניחה של תעשיות ומוצרים לא רווחיים ופיתוח או אימוץ תעשיות ומוצרים חדשים במקומם.

 

המגזר הפרטי לא יכול לבדו להביא לשינוי המהיר בהרכב התוצר – המגזר הפרטי מונע לפי רציונל של רווח ושנאת סיכון. הנטייה הטבעית של המגזר הפרטי היא להימנע מלהשקיע במוצרים ושווקים חדשים אם לא קיימת תשתית ציבורית שתתמוך בכך. לכן הנטייה הטבעית של המגזר הפרטי היא להתפתח בצורה תוספתית על סמך יכולות הייצור הקיימות. לדוגמה, מגדל פרחים לא יבצע השקעות לייצוא פרחים ליעד חדש ומרוחק, אם לא ידע שבמדינה תשתית תחבורה אווירית מתאימה לכך.

 

בכדי לקדם קפיצת מדרגה דרושה מדיניות שמעודדת שינויים מהירים בהרכב התוצר – המדינות שביצעו קפיצת מדרגה הצליחו להאיץ את תהליכי השינוי המתרחשים באופן טבעי במשק. לשם כך, היה צורך בהקמת מנגנונים משותפים למגזר הפרטי והציבורי שמסדירים את היכולת לבצע שינויים אלה במהירות. מדיניות פיתוח אפקטיבית, שעיקרה הסדרת הממשק שבין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי, היא מנגנון הכרחי כזה.

Read the English Version
bottom of page