top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jun 2009

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

דה-לגיטימציה

רשת ההתנגדות

 

Israel, Intersectionality, Bipartisan Support, America, Zionism, Emergency Management, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF

למדיניות העמימות הגרעינית נודעה השפעה על תפיסותיהן ומעשיהן של מדינות אחרות באזור והיא הפכה לרכיב מרכזי בהרתעה הישראלית כחלק מתפיסת הביטחון של ישראל.

מדיניות העמימות הגרעינית של ישראל

מושג

מדיניות העמימות הגרעינית של ישראל
הגדרה

 

מושג זה מתאר את מדיניותה של ישראל להימנע מלחשוף את מידת הפיתוח והיכולות שלה בתחום הגרעיני. מדיניות העמימות הגרעינית מהווה רכיב מרכזי בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל.

רקע: עמימות גרעינית בחסות אמריקנית

מאז הקמתה של מדינת ישראל, חתר ראש הממשלה הראשון בן גוריון להשיג יכולת גרעינית, כדי להבטיח את קיומה של המדינה אל מול האתגרים הרבים שניצבו לפתחה. מאמצים אלה הובילו בסופו של דבר לתחילת פיתוח פרויקט הגרעין הישראלי בשנים 1957-8 בסיוע צרפתי.

מאז ראשית פרויקט הגרעין נקטה ישראל עמימות בנוגע למידת התפתחותו ומטרותיו והסתפקה באמירתו הסתומה של ראש הממשלה לוי אשכול ש"ישראל לא תהיה הראשונה להכניס נשק גרעיני למזרח התיכון".

בראשית שנות ה- 60 החלה ארה"ב לחתור לעצירת תפוצת הנשק הגרעיני בעולם באמצעות קידום אמנה גלובלית למניעת הפצת נשק גרעיני (Non Proliferation Treaty - NPT). במסגרת זו דרשו ממשל קנדי (1960-63) וממשל ג'ונסון לאחריו (1963-68) מישראל להצטרף לאמנה ולחשוף את תוכניותיה הגרעיניות.

אחר שיג ושיח ממושך עם ארה"ב בנושא, הוסכם בין ראש הממשלה גולדה מאיר לנשיא ארה"ב ריצ'ארד ניקסון (1969), שארה"ב תכיר באופן מעשי ביכולותיה הגרעיניות של ישראל ולא תדרוש ממנה להצטרף לאמנה למניעת הפצה של נשק גרעיני, בתמורה לכך שישראל תשמור על פרופיל גרעיני נמוך ולא תחשוף את יכולותיה הגרעיניות באמצעות ניסוי גרעיני או הצהרה בנושא הגרעין. כל הנשיאים האמריקאים מאז שמרו על הבנות אלה.

למדיניות העמימות הגרעינית נודעה השפעה על תפיסותיהן ומעשיהן של מדינות אחרות באזור והיא הפכה לרכיב מרכזי בהרתעה הישראלית כחלק מתפיסת הביטחון של ישראל.

כדי לשמור על עמימות זו, לא קיימת חקיקה בנושא הגרעין ואין כל מסמך משפטי גלוי המסדיר עניינים של אחריות, תחום שיפוט וסמכויות של גופים הקשורים לפיתוח הגרעין הישראלי, ובכלל זה של הוועדה לאנרגיה אטומית (סבא"א).

במהלך השנים פותחה אסטרטגיה משלימה – שאינה רשמית או מתועדת – בשם "דוקטרינת בגין". לפי דוקטרינה זו, ישראל לא תאפשר לאף מדינה במזרח התיכון לייצר נשק גרעיני שעלול לסכן את קיומה.

Read the English Version
bottom of page