top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Sep 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

ביטחון לאומי

חוסן לאומי

חזית הבית

Resilience, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

כדי ליישם את חזון הטופ 15, על ממשלת ישראל לזהות את המרכיבים המשפיעים על איכות החיים בישראל.

מדד התחרותיות של ביה"ס הבין-לאומי לניהול בלוזאן

מונח

מדד התחרותיות של ביה"ס הבין-לאומי לניהול בלוזאן
הגדרה

מדד התחרותיות של בית הספר הבין-לאומי לניהול בלוזאן (ה- IMD) מדווח על מידת התחרותיות של מדינות שונות, תוך ניתוח הגורמים היוצרים את התנאים לסביבה תחרותית.

רלוונטיות

'חזון הטופ 15' עוסק במכלול הסוגיות והפעולות הכרוכות בקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית שתהפוך את ישראל לאחת מ- 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.

איכות חיים מושפעת מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. בעולם קיימים מספר מדדים שניסו להעריך  את איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בהקשר זה הם מדד איכות החיים של האקונומיסט (Quality of Life Index), מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם (Human Development Index), ופרק איכות החיים באוגדן הנתונים של ה – OECD. המדדים נבדלים בשיטות האמידה ובמרכיבים שאותם הם בוחנים על מנת להעריך את איכות החיים.

Read the English Version
bottom of page