top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Preparedness, National Security, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Growth, Socioeconomic Development, Social Capital, Participation, Sustained Growth, OECD, Economic Development, Inclusive Growth, Israel 15, Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital

ניתן לזהות את האתגרים וההזדמנויות של ישראל באמצעות ניתוח מצב איכות החיים בה לפי דירוג: המדד הכולל, תתי-המדד, עמודי התווך, והמשתנים הבודדים, וכן לפי ניתוח  על בסיס אשכולות.

מדד התחרותיות העולמי

בסיס ניתוח

מדד התחרותיות העולמי
תקציר

  • היכולת להביא לקפיצת מדרגה באיכות החיים בישראל תלויה ביכולתו של המשק הישראלי להתחרות על הון אנושי ועל השקעות בזירה הגלובלית.

  • מדיניות יעילה לשיפור איכות חיים נסמכת על בחינה השוואתית של מצבה של ישראל לעומת מדינות אחרות עמן היא מתחרה על משאבים.

  • מדדים המאפשרים השוואה בין לאומית הם כלי שימושי למקבל החלטות בזיהוי אתגרים ואמדן הצלחת מדיניות המכוונת לשיפור איכות חיים.

  • מסמך זה מדגים את השימוש במדד התחרותיות העולמי לבחינת שני היבטים של איכות חיים: מצב ההון האנושי וקיומה של סביבה תומכת צמיחה.

  • מיפוי האתגרים וההזדמנויות מול המדיניות הקיימת בתחומים אלה מאפשר את זיהוי הנושאים שלא ננקטה פעולה ממשלתית בהקשרם.

Read the English Version
bottom of page