top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מכון ראות מציע להוסיף על מדד העוני המבוסס על הכנסה מדד נוסף המעריך את מידת 'החוסן הכלכלי' של תושבי המדינה.

מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל

תוצר מדיניות

מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל
תקציר

  1. מסמך זה נכתב עבור הוועדה לעדכון מדד העוני שמינו ראש הממשלה ושר האוצר.

  2. מדד העוני אמור לשמש את מקבלי ההחלטות בתכנון מדיניות חברתית-כלכלית ארוכת טווח. ככזה, עליו לשקף מידע רלבנטי להשגת היעדים האסטרטגיים של הממשלה.

  3. היעד האסטרטגי שהציבה לעצמה ממשלת ישראל הנוכחית הוא הבטחת צמיחה חברתית-כלכלית מתמשכת וצמצום העוני. בהקשר זה, מכון ראות רואה ב'חזון חמש עשרה המדינות המובילות' את החזון שצריך להנחות את מדינת ישראל.

  4. חזון 15 המדינות המובילות מתבסס על השגת קפיצת מדרגה באיכות החיים של תושבי ישראל במהלך 15 השנים הקרובות. חזון זה מחייב צמיחה ניכרת ומתמשכת של המשק הישראלי ושיפור איכות החיים של תושבי המדינה. טיפוח ההון האנושי הוא גורם מפתח בהשגת יעד זה.

  5. קיים מתאם מובהק בין עוני לבין הון אנושי. לפיכך, המדד שבו יעשה שימוש להערכת העוני צריך לבטא את רמת המיצוי של ההון האנושי הקיים ואת היכולת לשפר אותו. מטרת המדד היא לזהות בדיוק רב את האוכלוסיה שדורשת התערבות ממשלתית כדי שתעוצב מדיניות מתאימה.

  6. מכון ראות מציע להוסיף על מדד העוני המבוסס על הכנסה מדד נוסף המעריך את מידת 'החוסן הכלכלי' של תושבי המדינה – כלומר את היכולת להתקיים בכבוד, לשפר את ההון האנושי ולהתמודד עם שינויים בלתי צפויים. מדד כזה עשוי להיות כלי חשוב לפיתוח הון אנושי.

  7. מדד החוסן הכלכלי המוצע במסמך זה משקלל ששה עמודי תווך: הכנסה פנויה, עומק נכסי, רמת צריכה, ביטחון תעסוקתי, בריאות וזמן חופשי.

  8. לתכנון מדיניות יעילה לטיפוח החוסן הכלכלי וההון האנושי נדרשת הבנה של התפלגות אוכלוסיית העניים לפי אמות מידה שהן רלבנטיות ליעדי המדיניות. חלוקה זו מבחינה בין קבוצות שונות של עניים על פי מידת הרלבנטיות של ההון האנושי שלהם לשוק העבודה ועל פי יכולתם לפתח הון אנושי בעתיד.

Read the English Version
bottom of page