top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2007

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מדדי התחרותיות הבינ"ל, ובראשם ה-GCI וה-IMD, יכולים לסייע בעיצוב המדיניות, באומדן הצלחתה ובהשפעה על השיח במערכת קבלת ההחלטות ובמרחב הציבורי כולו.

מדדי התחרותיות הבין-לאומיים: כלי לעיצוב מדיניות

מדדי התחרותיות הבין-לאומיים: כלי לעיצוב מדיניות

מדדי התחרותיות הבין-לאומיים: כלי לעיצוב מדיניות
תקציר

  1. היכולת להביא לקפיצת מדרגה באיכות החיים בישראל תלויה ביכולתו של המשק הישראלי להתחרות על הון אנושי ועל השקעות בזירה הגלובלית.

  2. מדיניות יעילה לשיפור רמת התחרותיות הלאומית נסמכת על בחינה השוואתית של הכלכלה הלאומית מול כלכלות לאומיות אחרות המתחרות בה על משאבים.

  3. תפיסה תחרותית-השוואתית זו בולטת במנגנוני התכנון הכלכלי-אסטרטגי במדינות המפותחות בעולם.

  4. מדדי התחרותיות הבינ"ל, ובראשם ה-GCI וה-IMD, יכולים לסייע בעיצוב המדיניות, באומדן הצלחתה ובהשפעה על השיח במערכת קבלת ההחלטות ובמרחב הציבורי כולו.

  5. מסמך זה בוחן את הרלוונטיות של מדדי התחרותיות הבינ"ל למערכת קבלת ההחלטות בישראל, משווה את אופן השימוש בהם במדינות שונות, ומציג המלצות למדיניות.

Read the English Version
bottom of page