top of page

כלכלי חברתי

Content Type

July 2007

נושאים

צמיחה המכליל

'צמיחה מכלילה'

צמיחה כלכלית-חברתית

פיתוח אזורי

Preparedness, National Security, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Growth, Socioeconomic Development, Social Capital, Participation, Sustained Growth, OECD, Economic Development, Inclusive Growth

ביטחון כלכלי הוא מרכיב מרכזי באיכות החיים מכיוון שהוא משקף את יכולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתו.

מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים

תוצר מדיניות

מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים
מבוא

  • מדינת ישראל מתנהלת בסביבה של תחרות גלובלית על משאבים. יכולתה של המדינה להתקדם ולשגשג תלויה ביכולתה לשמר ולטפח את המשק והחברה ולמשוך אליה את מיטב המוחות.

  • יכולת זאת תלויה באיכות החיים שהמדינה מציעה בהשוואה למדינות עמן היא מתחרה. לפיכך, מדיניות יעילה לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה צריכה להתבסס על השוואה בין-לאומית.

  • מסמך זה מזהה קבוצת מדדי השוואה בין-לאומית אשר יכולים לסייע למקבלי החלטות בשיפור איכות החיים של תושבי ישראל.

Read the English Version
bottom of page