top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

המדד מאפשר לעמוד על האפקטיביות של המדיניות לשיפור התחרותיות של ישראל.

מגמת ירידה ברמת התחרותיות של ישראל

בסיס ניתוח

מגמת ירידה ברמת התחרותיות של ישראל
תקציר

  1. חזון ישראל 15 קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן.

  2. הגשמת החזון מחייבת קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית שהיא שיפור משמעותי ומתמשך באיכות החיים של כלל תושבי המדינה בהשוואה למדינות אחרות.

  3. היכולת לחולל קפיצת מדרגה באיכות החיים בישראל תלויה ביכולתו של המשק הישראלי להתחרות על הון אנושי ועל השקעות בזירה הגלובלית.

  4. מדיניות יעילה לשיפור איכות חיים נסמכת על בחינה השוואתית של מצבה של ישראל לעומת מדינות אחרות עמן היא מתחרה על משאבים.

  5. מדדים המאפשרים השוואה בין לאומית הם כלי שימושי למקבל החלטות בזיהוי אתגרים ובאומדן הצלחת מדיניות המכוונת לשיפור איכות החיים.

  6. מסמך זה מציג ניתוח השוואתי של ביצועי ישראל ב-2006 לבין ביצועי ישראל ב-2008.

  7. מסקנה: מהניתוח עולה שביצועי המגזר הציבורי, שמלכתחילה נמוכים מהביצועים במגזר הפרטי, הוסיפו להיחלש, בעוד קטר החדשנות של ישראל, שהיה מהמובילים בעולם, האט.

 

מה הסוגיה?

  1. הפורום הכלכלי העולמי פירסם לאחרונה את מדד התחרותיות העולמי לשנת 2008. המדד מספק תמונה השוואתית של הפוטנציאל הכלכלי והעסקי במדינות המדורגות. הוא בוחן את הגורמים המשפיעים על הפריון במשק, מזהה נקודות חוזק או חולשה של כלכלות ומשמש ככלי לאיתור מנועי צמיחה או חסמים לצמיחה. כמו כן הוא תורם לקידום שיח בנושא תחרותיות ופריון.

Read the English Version
bottom of page