top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jul 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

השיח הכלכלי באיראן מתרכז במאבק בין תומכי הפופוליזם לתומכי ה'קפטיליזם של המקורבים'. השיח מתמקד בשליטה על נכסים ממשלתיים, ולא בשינויים מבניים, כשה'ליברליזם הכלכלי' אינו חלק מהשיח.

כלכלה איראנית

מושג

כלכלה איראנית
הגדרה

המושג 'כלכלה איראנית' מאפיין את מצבה הכלכלי של איראן ומתאר את המוסדות הכלכליים המרכזיים ואת המגמות הפוליטיות המשפיעות כיום על הכלכלה האיראנית.

עקרונות הכלכלה האיראנית

החוקה האיראנית קובעת שני עקרונות כלכליים מרכזיים:

  • עקרון הצדק האסלאמי – החוק והמסורת האסלאמיים מחייבים הבטחת צרכים בסיסיים, תעסוקה ופנאי לכל האזרחים ואוסרים על לקיחת סיכונים וצבירת הון. על פי גישה זו, צמיחת המשק אינה עומדת בראש סדר העדיפויות של המדינה.

  • עקרון ההסתמכות העצמית – על מנת להבטיח את עצמאותה הכלכלית של איראן, מוגבלת הבעלות הזרה.

עקרונות אלה באים לידי ביטוי בכלכלתה הריכוזית של איראן הנשלטת בידי המדינה. המשק מחולק בין המגזר הממשלתי, ששומר על עקרון ההסתמכות העצמית, לבין המגזר הקואופרטיבי, המספק סחורה ושירותים בהתאם לעקרונות הצדק האסלאמי.

השחקנים הראשיים בכלכלה האיראנית

הכלכלה האיראנית נשלטת בידי המדינה. כמעט ואין בה ייצור פרטי והשקעות פרטיות מוגבלות מאוד.

שלושה שחקנים עיקריים שולטים בכלכלה האיראנית:

  1. תעשייה בשליטת המדינה – עד כ- 60 אחוזים מהיצור האיראני, כולל התעשיות הגדולות, מוחזק בידי המדינה. חברות בבעלות המדינה מחויבות לעמוד ביעדי ייצור שנקבעים על-ידי המג'ליס (הפרלמנט האיראני).

  2. בוניאד, או ארגוני הצדקה האסלאמיים, מייצגים את המגזר הקואופרטיבי בכלכלה האיראנית. הם שולטים בחלק גדול מהכלכלה (מלבד תעשיית הנפט), ונחשבים ללא יעילים. הם זוכים לסובסידיות ממשלתיות ולהקלות מס, ומחויבים למנהיג העליון.

  3. הבזאר הוא המגזר האחראי על ייבוא, ייצוא וסחר קמעונאי בתוך איראן. לאנשי הבזאר השפעה רבה על המדיניות הכלכלית. עם זאת, חלקם בשוק הולך וקטן, שכן תעשיינים ובעלי ממון מהמגזר הממשלתי השתלטו על ערוצי ייבוא/ייצוא מסורתיים רבים.

Read the English Version
bottom of page