top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2006

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Preparedness, National Security, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Participation, Sustained Growth, OECD, Economic Development

יציבות מאקרו-כלכלית בולמת תנודתיות בשערי חליפין ובריביות בשווקים בינלאומיים. זהו תנאי הכרחי אך לא מספיק לצמיחה.

יציבות מאקרו-כלכלית

מונח

יציבות מאקרו-כלכלית
הגדרה

המושג "יציבות מאקרו-כלכלית" מתאר כלכלה שרגישותה לזעזועים וארועים חיצוניים קטנה. יציבות זו יוצרת בסיס לצמיחה כלכלית ברת-קיימא.

הקשר

יציבות מאקרו-כלכלית בולמת תנודתיות בשערי חליפין ובריביות בשווקים בינלאומיים. זהו תנאי הכרחי אך לא מספיק לצמיחה. חשיפה לתנודות בשערי חליפין, שעורי חוב גבוהים, ואינפלציה שאינה מרוסנת עשויים לגרום למשבר כלכלי ולנפילה חדה בתמ"ג.

קרן המטבע הבינלאומית והאיחוד האירופי מדגישים את חשיבותה של יציבות מאקרו-כלכלית. לפי כללי אמנת מאסטרכיט,  יציבות נמדדת על ידי חמישה משתנים:

Read the English Version
bottom of page